ปีที่พิมพ์ : 2562

ISBN : 978-616-270-212-9

รายงานการติดตามและประเมินผลนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Thailand 4.0

สารบัญ

คำนำ
บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.4 การออกแบบการประเมิน
1.5 วิธีการดำ เนินงาน
1.6 นิยามศัพท์
1.7 ผลผลิตของงาน
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 วิสัยทัศน์เชิงนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล
2.2 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาภาษาอังกฤษ
2.3 นโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศคัดสรร
2.4 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร EP/MEP
2.5 โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp)
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
บทที่ 3 วิธีดำ เนินการวิจัย
3.1 การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องและการกำหนดกรอบแนวคิดทางการประเมิน
3.2 การจัดสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (focus group)
3.3 การกำ หนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.4 การพัฒนาเครื่องมือ
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาตามโครงการ EP/MEP
4.2 ผลการประเมินการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษภายใต้โครงการ Boot Camp
4.3 ผลการเปรียบเทียบนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ ประเทศไทยและต่างประเทศ
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการประเมินโครงการ EP/MEP
5.2 สรุปผลการประเมินโครงการ Boot Camp
5.3 สรุปผลการเปรียบเทียบนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
5.4 อภิปรายผล
5.5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
บรรณานุกรม

 

 

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด