ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 978-616-270-314-0

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดของประเทศไทย ปี 2564

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564
บทที่ 1 บทนำ

     ความเป็นมา
     วัตถุประสงค์
     เป้าหมาย
     ขอบเขตของข้อมูล
     นิยามศัพท์
บทที่ 2 วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดของประเทศไทย
     กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษา
     การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย
     ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดของประเทศไทย
บทที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย
     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ระดับจังหวัด
     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ระดับภูมิภาค
     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ระดับประเทศ
     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย จำแนกตามตัวชี้วัด
บทที่ 4 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
     สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564
     อภิปรายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564
     ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
     ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งต่อไป
บรรณานุกรม
คณะผู้ดำเนินการ
ภาคผนวก

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด