ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 978-616-270-315-7

กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย (The Thailand Education Data Quality Assessment Framework: Thailand Ed-DQAF)

คํานํา
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนํา
    ■ วัตถุประสงค์
    ■ เป้าหมายการดําเนินงาน
    ■ ขั้นตอนการดําเนินการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษา
บทที่ 2 กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย
    ■ แนวคิดหลักที่ 1 สภาพแวดล้อมขององค์กร (Institutional Environment)
    หลักการที่ 1 : กรอบนโยบายและกฎหมาย (Policy and legal framework)
    หลักการที่ 2 : ความพอเพียงของทรัพยากร (Adequacy of resources)
    หลักการที่ 3 : ข้อมูลตรงตามความต้องการผู้ใช้ (Relevance)
    ■ แนวคิดหลักที่ 2 กระบวนการทางสถิติ (Statistical Processes)
    หลักการที่ 4 : ระเบียบวิธีการที่รองรับ (Sound Methodology)
    หลักการที่ 5 : ความน่าเชื่อถือและความถูกต้อง (Accuracy and reliability)
    ■ แนวคิดหลักที่ 3 การนําเสนอสถิติทางการศึกษา (Education statistical Outputs)
    หลักการที่ 6 : ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน
    (Periodicity and timeliness)
    หลักการที่ 7 : ความสอดคล้อง (Consistency)
    หลักการที่ 8 : ข้อมูลมีความพร้อมใช้และเข้าใจง่าย (Accessibility and clarity)
บทที่ 3 การประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย
    ■ ส่วนประกอบของกรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย
    ■ การจัดทําและตรวจสอบคุณภาพกรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษา
    ของประเทศไทย
    ■ คําอธิบายระดับคะแนนรายการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษา
    ของประเทศไทย
    ■ สรุปรายการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย
    ■ การกรอกข้อมูลในการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย
    ■ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
    ■ แบบประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย
    (Thailand Education Data Quality Assessment: Thailand Ed-DQA)
    ■ รายชื่อผู้แทนหน่วยงานร่วมพิจารณาและพัฒนากรอบการประเมินคุณภาพข้อมูล
    ด้านการศึกษาของประเทศไทย
คณะผู้จัดทํา

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด