ปีที่พิมพ์ : 2562

ISBN : 978-616-270-197-9

รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นรายงานติดตามประเมินผลเรื่อง “ประสิทธิผลของแหล่งการเรียนรู้: การเผยแพร่และการนำมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 เป็นรายงานวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ สภาพของแหล่งการเรียนรู้ในการจัดบริการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยจึงครอบคลุมการพัฒนาเครื่องมือสำรวจสภาพของแหล่งการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทย รวมทั้งการวิเคราะห์กระบวนการนำมาตรฐาน แหล่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งผู้กำหนดนโยบาย (สกศ.) ผู้ปฏิบัติ (ผู้รับผิดชอบแหล่งการเรียนรู้) และผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้ได้แนวทางการส่งเสริม พัฒนาการใช้แหล่งการเรียนรู้ให้มีประสิทธิผล

สารบัญ
คำนำ
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนำ

             ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาวิจัย
             คำถามวิจัย
             วัตถุประสงค์ของการวิจัย
             ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
             ตอน 1 แหล่งการเรียนรู้และมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้
             ตอน 2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
             ตอน 3 การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
             ตอน 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
             ระยะที่ 1 การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
             ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพของแหล่งการเรียนรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทย
             ระยะที่ 3 การวิเคราะห์กระบวนการนำมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
             ระยะที่ 4 การจัดทำแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการจัดแหล่งการเรียนรู้
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
             ตอน 1 เครื่องมือสำรวจและประเมินสภาพของแหล่งการเรียนรู้
             ตอน 2 การวิเคราะห์สภาพของแหล่งการเรียนรู้และพฤติกรรมการใช้แหล่งการเรียนรู้
             ตอน 3 กระบวนการนำมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้น
             ตอน 4 แนวทางส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ
             สรุปผลการวิจัย
             การอภิปรายผลการวิจัย
             ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
             ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
             รายการอ้างอิง
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
คณะนักวิจัย
คณะผู้ดำเนินการ
 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด