ขยายเวลา รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา และด้านดนตรีและศิลปะ


ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์  ด้านกีฬา  และด้านดนตรีและศิลปะ

Talented Science, Sport, Music and Art Youth Camp (TSA Youth Camp)