โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ กีฬา ดนตรีและศิลปะ

(Talented Science, Sport,  Music, and Art Youth Camp)

          1. หลักการและเหตุผล
          จากการที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้มีแนวทางที่จะพัฒนาอัจฉริยภาพของเยาวชนผู้มีศักยภาพสูงและผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ กีฬา และศิลปะ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพเฉพาะด้านของเยาวชนกลุ่มนี้ให้มีศักยภาพสูงที่สุดและเป็นคลังสมองของประเทศในอนาคต และดำเนินการศึกษารูปแบบการพัฒนาและฝึกอบรมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้ข้อเสนอแนะว่ารูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ คือการจัดกิจกรรมค่ายเพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมศักยภาพเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อให้เยาวชนกลุ่มนี้สามารถพัฒนาตนเองตามความถนัดได้อย่างเต็มศักยภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ กีฬา ดนตรีและศิลปะ และมีความเชี่ยวชาญในการเสริมทักษะและพัฒนาความเป็นเลิศให้กับเยาวชน จึงมีความพร้อมในการออกแบบกิจกรรมและดำเนินการจัดค่ายกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเยาวชนผู้ที่มีความสามารถพิเศษระดับประเทศ เพื่อพัฒนาเยาวชนผู้ที่มีความสามารถพิเศษทั้งด้านวิทยาศาสตร์ กีฬา และศิลปะ ที่สอดคล้องกับแนวทางของศูนย์ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ (OEC Center for talented youth) ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดตั้งขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเหล่านั้นตามความถนัดได้อย่างเต็มตามศักยภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนกลุ่มนี้นำความเป็นเลิศในศาสตร์ของตนเองมาใช้ในการพัฒนาตนเองและประเทศต่อไป

          2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
          2.1 เพื่อสรรหาเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ กีฬา ดนตรีและศิลปะ
          2.2 เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ กีฬา ดนตรีและศิลปะ
          2.3 เพื่อสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ กีฬา ดนตรีและศิลปะในการนำความเป็นเลิศในศาสตร์ของตนเองมาใช้ในการพัฒนาตนเองและประเทศ
          2.4 เพื่อเสริมสร้างพลังของเยาวชนผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ กีฬา ดนตรีและศิลปะ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบบูรณาการเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในยุค 4.0

          3. กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน
          กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนอายุระหว่าง 16 – 18 ปี ผู้ที่มีศักยภาพสูงหรือมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ กีฬา ดนตรีและศิลปะ จำนวน 60 คน ประกอบด้วย เยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ  แบ่งเป็นด้านวิทยาศาสตร์ 20 คน เยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา 20 คน และเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีและศิลปะ 20 คน หรือตามจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกที่สนใจในด้านต่าง ๆ และผ่านการคัดเลือก

          หมายเหตุ
          1. โครงการดังกล่าวอยู่ในช่วงระหว่างดำเนินการ และจะประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการในเดือน กุมภาพันธ์  2560
          2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  02-668-7123 ต่อ 1313 และ 1315

Back Page