ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐


ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
“สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐”

              สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กําลังดําเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อนํามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการนํามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยการจัดกิจกรรมประกวด สื่อวีดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อนํามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education : DOE) เป็นคุณลักษณะของคนไทย ๔.๐ ซึ่งจะต้องธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคม เป็นฐานในการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะขั้นต่ำ ๓ ด้าน คือ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ สื่อวีดิทัศน์ดังกล่าวจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ เสริมสร้างคุณลักษณะของคนไทย ๔.๐ สําหรับเผยแพร่ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และนําสู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษา ครอบครัวและชุมชนต่อไป สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประเด็น การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

              จึงขอประกาศเปิดรับสมัครให้บุคคลผู้สนใจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งผลงานสื่อวีดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฯ หัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐” สู่การเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ* เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวีดิทัศน์สั้นๆ ความยาวไม่เกิน ๕ นาที ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) ประเภท บุคคลทั่วไป/ทีม และ ๒) ประเภทหน่วยงาน/องค์กร แต่ละประเภทแบ่งเป็น ๗ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มปฐมวัย ๒) กลุ่มประถมศึกษา ๓) กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ๔) กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕) กลุ่มอาชีวศึกษา ๖) กลุ่มอุดมศึกษา และ ๗) กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย เริ่มส่งผลงานตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม จนถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ชิงรางวัลโล่เกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตรและเงินรางวัล จํานวน ๑๒๖ รางวัล ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครผลงานผ่านทางเว็บไซต์ http://www.onec.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ เลขที่ ๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๒๕๒๖ ๒๕๒๙ และ ๒๕๔๓ หรือ ๐๘๙ ๑๖๑ ๘๑๑๙ หรือ คุณปิยะมาศ 081-8087574 , คุณนูรียา 095-5940286

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔


การสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม จนถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
             ๑) ผู้สมัครประเภทบุคคลทั่วไป/ทีม และประเภทหน่วยงาน/องค์กร สามารถจัดส่งใบสมัคร ๑ ชุด พร้อมผลงานคลิปวีดิทัศน์ในรูปของแผ่น CD / DVD /Thumb drive จำนวน ๒ ชุด (สำรองข้อมูล) โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ โดยถือวันที่ประทับตรา ของไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ส่ง คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฯ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
เลขที่ ๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
(โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๒๕๒๖, ๒๕๒๙, ๒๕๔๓ )

             2) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
                 สามารถส่งใบสมัครและสื่อวีดิทัศน์ได้ทาง E-mail: [email protected]


ปฏิทินงานประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ

กิจกรรม กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครผลงาน วันที่ ๕ กรกฎาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
การจัดประชุมเสวนาวิชาการและงานแถลงข่าว
ประชาสัมพันธ์งานประกวดสื่อ
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
คัดเลือกผลงาน วันที่ ๑๔ สิงหาคม- ๓ กันยายน ๒๕๖๔
ประกาศผลผู้ชนะการประกวด วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ (เว็บไซต์ สกศ.)
งานพิธีมอบรางวัล วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
เผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ดีเด่นบนเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
ของ สกศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

ดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้อง
          - ประกาศ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐”
          - เอกสารแนบท้ายประกาศ คุณสมบัติผู้สมัคร แนวความคิดในการประกวด หลักเกณฑ์การประกวดและเงื่อนไข เกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ รางวัลสำหรับการประกวด [update 7 ก.ค. 2564]
          - ใบสมัคร โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐”
          - มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
          - มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ในรูปแบบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)
          - โปสเตอร์ การประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐”
          - national educational standards B.E.2561 2018

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด