สกศ.เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
สกศ.เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส่งผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง โดยมี นางศิริพร ศริพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และ นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ซึ่งในการฝึกอบรมในครั้งนี้มีกำหนด ๖ วัน ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ...

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในประเทศไทย
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในประเทศไทย

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในประเทศไทย วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ.ร่วมงานประกาศผลรางวัลการผลิตสื่อหนังสั้น
สกศ.ร่วมงานประกาศผลรางวัลการผลิตสื่อหนังสั้น

วันนี้ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสาวสุวีณา เกนทะนะศิล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ร่วมงานสัมมนา นิทรรศการ และประกาศผลรางวัลการผลิตสื่อหนังสั้น กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม ณ โรงแรมเบส เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี ...

สรุปประเด็นการสนทนา ความก้าวหน้าแผนการศึกษาแห่งชาติ
สรุปประเด็นการสนทนา ความก้าวหน้าแผนการศึกษาแห่งชาติ

สรุปประเด็นการสนทนา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพนธ์ FM 92.5 MHz ประเด็นเรื่อง ความก้าวหน้าแผนการศึกษาแห่งชาติ วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. โดย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ...

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ นัด ๒ ที่ทำเนียบรัฐบาล
รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ นัด ๒ ที่ทำเนียบรัฐบาล

วันนี้ (๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐) รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานการ ประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมีรองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา (นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์) และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ...

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ความก้าวหน้าแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ความก้าวหน้าแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง ความก้าวหน้าแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. ประชุมเสริมสร้างการบริหารจัดการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสู่องค์กรที่เป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล
สกศ. ประชุมเสริมสร้างการบริหารจัดการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสู่องค์กรที่เป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล

วันนี้ (๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมเสวนาเรื่องโครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสู่องค์กรที่เป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล กิจกรรมที่ ๖ จัดประชุมเสวนาทางวิชาการ OEC Day ครั้งที่ ๒ การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญและกระบวนการสนับสนุน ตามวิธี SIPOC Model / Blueprint ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม ...

สกศ.ประชุมฯ รับฟังความคิดเห็นรายละเอียดตัวชี้วัดเป้าหมาย ๕ ด้านของแผนการศึกษาแห่งชาติ
สกศ.ประชุมฯ รับฟังความคิดเห็นรายละเอียดตัวชี้วัดเป้าหมาย ๕ ด้านของแผนการศึกษาแห่งชาติ

วันนี้ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ( ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดเป้าหมายของ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ โดยมีนายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นผู้นำเสนอ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ณ ห้องภานุรังษี เอ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ...

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรับรู้ความเข้าใจนโยบายการศึกษาฯ”
สกศ. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรับรู้ความเข้าใจนโยบายการศึกษาฯ”

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ประเด็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ประชาชน” ซึ่งการระชุมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์ ผู้ช่วยคณบดีแผนยุทธศาสตร์องค์กรและหัวหน้าภาควิชาการตลาดและโลจีสติกส์ และนางสุชาดา โรจนรวีวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภายในองค์กรและระหว่างบุคคล เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ...