สกศ. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลของประเทศไทยตามตัวชี้วัดของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๑
สกศ. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลของประเทศไทยตามตัวชี้วัดของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๑

วันนี้ (๑๕ มกราคม ๒๕๖๑) ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลของประเทศไทยตามตัวชี้วัดของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๑ โดยมี ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมบั้ดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ...

สกศ. จัดประชุมคณะทำงานการประชุมโต๊ะกลมไทย – รัสเซีย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
สกศ. จัดประชุมคณะทำงานการประชุมโต๊ะกลมไทย – รัสเซีย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันนี้ (๑๕ มกราคม ๒๕๖๑) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะทำงานการจัดการประชุมโต๊ะกลมไทย – รัสเซีย ด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและการวิจัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เป็นประธาน นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา นางสาวประภา ทันตศุภารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลางชั้น ๕ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาด้านเด็กเล็ก
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาด้านเด็กเล็ก

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง ความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาด้านเด็กเล็ก วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และรองประธานอนุกรรมการเด็กเล็ก ...

สกศ. เตรียมรับการตรวจคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สกศ. เตรียมรับการตรวจคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันนี้ (๕ มกราคม ๒๕๖๑) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน (ดร.นนทวัฒน์ สุขผล) ให้เกียรติเป็นวิทยากร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางพิจารณา ศิริชานนท์) ผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี ชั้น ๓ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. ประชุมแนวทางการดำเนินงานรองรับการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการภายใน / ภายนอกองค์กร
สกศ. ประชุมแนวทางการดำเนินงานรองรับการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการภายใน / ภายนอกองค์กร

วันนี้ (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖0) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมที่ ๓ แนวทางการดำเนินงานรองรับการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการภายใน / ภายนอกองค์กร การจัดทำข้อเสนอการปรับบทบาทภารกิจของกรม : ภารกิจหลักและภารกิจรองรุ่นที่ ๓ โดยมีผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางพิจารณา ศิริชานนท์) เปิดการประชุม ณ โรงแรม Vic3 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ...

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ให้สัมภาษณ์ บันทึกเทปรายการ “เสมาพาทีวาไรตี้”
รองเลขาธิการสภาการศึกษา ให้สัมภาษณ์ บันทึกเทปรายการ “เสมาพาทีวาไรตี้”

วันนี้ (๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษาให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการเสมาพาทีวาไรตี้ ประเด็น “ทิศทางการขับเคลื่อนกลไกการปฏิรูปการผลิต พัฒนาครูและการบริหารงานบุคคลครู” ซึ่งจะเผยแพร่ในรายการ “เสมาพาทีวาไรตี้” วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ...

สกศ.ประชุมสรรหา เลือกกรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจและการบริการที่พ้นจากตำแหน่ง
สกศ.ประชุมสรรหา เลือกกรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจและการบริการที่พ้นจากตำแหน่ง

วันนี้ (๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเตรียมการสรรหา และเลือกกรรมการสภาการศึกษาแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจและการบริการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) เป็นประธาน ณ ห้องภุชงค์ เพ่งศรี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. เดินหน้าส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการของสำนักงาน ฯ  ประจำปี ๒๕๖๑
สกศ. เดินหน้าส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการของสำนักงาน ฯ ประจำปี ๒๕๖๑

วันนี้ (๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางพิจารณา ศิริชานนท์) เป็นประธานเปิด และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม Vic3 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ...

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย นายเฉลิมชนม์ แน่นหนาที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ...

กพร.ศธ.หารือ จัดทำข้อมูลแผนปฏิรูปองค์การ
กพร.ศธ.หารือ จัดทำข้อมูลแผนปฏิรูปองค์การ

วันที่ (๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมหารือ เพื่อจัดทำข้อมูลแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องสิปปนนท์ เกตุทัต สกศ ...