สรุปประเด็นสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น สรุปภารกิจและทิศทางการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษา ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สรุปประเด็นสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น สรุปภารกิจและทิศทางการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษา ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปประเด็นสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง สรุปภารกิจและทิศทางการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษา ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. ประชุมสัมมนาสภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ ประเด็น “แนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐”
สกศ. ประชุมสัมมนาสภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ ประเด็น “แนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐”

วันนี้ (๒๑ กันยายน ๒๕๖๐) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง “สภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐” โดยมี ดร.รุ่ง แก้วแดง ประธานมูลนิธิสุขแก้ว-แก้วแดง ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ ประธานบริษัทบอยเดน แอสโซซิเอทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประมาณ ๑๐๐ คน ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น ๑๐ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ...

สกศ. ประชุมวิชาการพิจารณาร่างแนวทางการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สกศ. ประชุมวิชาการพิจารณาร่างแนวทางการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันนี้ (๒๑ กันยายน ๒๕๖๐) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) ประธานการประชุมวิชาการ “การพิจารณาร่างรายงานการศึกษาแนวทางการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดน : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ” โดยได้รับความสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า ๖๐ คน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ณ ห้องบงกชรัตน์ A โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ ...

สกศ. หารือร่วมกับทีมนักวิจัยญี่ปุ่นปรับใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
สกศ. หารือร่วมกับทีมนักวิจัยญี่ปุ่นปรับใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

วันนี้ (๒๐ กันยายน ๒๕๖๐) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) พร้อมด้วย ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม อนุกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน (นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์) ร่วมหารือกับคณะนักวิจัยชาวญี่ปุ่น ๓ ท่าน เกี่ยวกับความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. ประชุมคณะอนุกรรมการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนประเทศไทย นัดแรก
สกศ. ประชุมคณะอนุกรรมการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนประเทศไทย นัดแรก

วันนี้ (๒๐ กันยายน ๒๕๖๐) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา (นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์) อนุกรรมการที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ.ประชุมเตรียมความพร้อมรับงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๐
สกศ.ประชุมเตรียมความพร้อมรับงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ (นางศิริพร ศริพันธุ์) นำคณะลงพื้นที่วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยประชุมร่วมกับ พระราชไพศาลมุนี สุปฎิปันโนสุราษฎร์ เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา เพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ (นายประพันธ์ รัตนอรุณ) และผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ (นายมนตรี จันทร์รัตน์) พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี (นายเกรียงไกร แก้วมีศรี) อำนวยความสะดวกสถานที่จัดประชุม ณ ห้องประชุมวัดธรรมบูชา ...

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ โชว์ผลงานเด่น สกศ. ขับเคลื่อนเครือข่ายการศึกษา - แผน ๗๗ จังหวัด ต่อยอดแผนการศึกษาชาติส่งท้ายปี ๒๕๖๐
รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ โชว์ผลงานเด่น สกศ. ขับเคลื่อนเครือข่ายการศึกษา - แผน ๗๗ จังหวัด ต่อยอดแผนการศึกษาชาติส่งท้ายปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) ร่วมสนทนา ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ประเด็น “เกาะติดผลคืบหน้าสภาการศึกษาทำอะไรไปบ้าง?” ณ อาคารออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๕ น. ...

สกศ. จัดทำมาตรฐานอิสลามศึกษาแก่ผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สกศ. จัดทำมาตรฐานอิสลามศึกษาแก่ผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (๑๖ กันยายน ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมเรื่อง การพัฒนามาตรฐานอิสลามศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องตะกั่วป่า เอ โรงแรมหรรษาเจบีหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนามาตรฐานอิสลามศึกษา แก่หน่วยงานสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ข้อคิดเห็นแนวทางที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติ และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๕๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนหน่วยงาน/สถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ ผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาดีกา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันศึกษาปอเนาะ ...

สกศ.ชี้ สร้างวินัยนักเรียนไทยเป็นก้นบึ้งของการศึกษา
สกศ.ชี้ สร้างวินัยนักเรียนไทยเป็นก้นบึ้งของการศึกษา

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการรูปแบบและกลไกการส่งเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การเสริมสร้างวินัยนักเรียนไทยเพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ ๒๑ ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ...

สกศ. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเครื่องมือสำรวจความรับรู้ ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และความต้องการข้อมูลข่าวสารของเครือข่าย สกศ.”
สกศ. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเครื่องมือสำรวจความรับรู้ ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และความต้องการข้อมูลข่าวสารของเครือข่าย สกศ.”

วันนี้ (๑๓ กันยายน ๒๕๖๐) นางสาวสุวีณา เกนทะนะศิล เป็นประธานการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือสำรวจความรับรู้ ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และความต้องการข้อมูลข่าวสารของเครือข่าย สกศ.” โดยมี ดร.วิเชียร เกตุสิงห์ ที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นวิทยากร มีข้าราชการจากทุกสำนัก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...