สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น สภาการศึกษาสรรหาและคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น สภาการศึกษาสรรหาและคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง สภาการศึกษาสรรหาและคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘ วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. เสริมสร้างศักยภาพองค์การด้านการศึกษาที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล
สกศ. เสริมสร้างศักยภาพองค์การด้านการศึกษาที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพองค์การด้านการศึกษาที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล" ณ โรงแรมอัล มีรอซ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ...

สกศ. ร่วมงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ”
สกศ. ร่วมงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมพิธีเปิดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร ...

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง ค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. จัดประชุมเสวนาทางวิชาการ OEC Day ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “การจัดทำแผนบริหารจัดการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาล”
สกศ. จัดประชุมเสวนาทางวิชาการ OEC Day ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “การจัดทำแผนบริหารจัดการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาล”

วันนี้ (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมเสวนาทางวิชาการ OEC Day ครั้งที่ ๑ การเสริมสร้างเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของราชการ หัวข้อ "การจัดทำแผนบริหารจัดการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาล” ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ก.พ. ๒๕๖o ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กทม. โดยมี ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.โสภาค เจริญสุข ธนาคารออมสิน เป็นวิทยากร ...

สกศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ สกศ.
สกศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ สกศ.

วันนี้ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ สกศ. ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑ ระบบบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร (Total Innovation Management : TIM) ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี ดร.ชัชวลิต สรวารี อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิทยากร ...

สกศ. จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ นัด ๓ ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สกศ. จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ นัด ๓ ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น ร่าง นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ พร้อมนำเสนอร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน เช่น ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนจากภาคเอกชน กว่า ๖๐ คน ณ โรงแรมเค พาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี ...

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น รัฐธรรมนูญกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น รัฐธรรมนูญกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง รัฐธรรมนูญกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านระบบการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารแบบองค์รวม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารแบบองค์รวม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันนี้ (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (นายชาญ ตันติธรรมถาวร) ประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารแบบองค์รวม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีผู้แทนสำนัก และข้าราชการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
สกศ. คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี สกศ. โดยมีรองเลขาธิการสภาการศึกษา (นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) เป็นประธานกรรมการ ...