style4
เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าว สกศ.

ข่าว สกศ.

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น การปฏิรูปการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สกศ. จัดประชุมสร้างความเข้าใจการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: กรณีตัวอย่างโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน

สกศ.ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการยกอันดับความสามารถแข่งขันของประเทศ

สกศ. ถกยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปครูทั้งระบบ

สกศ. ประชุมระดมความคิดเห็น “(ร่าง) รายงานการศึกษาไทย (Education in Thailand)”

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ความก้าวหน้าการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ กลุ่มเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ : สามจังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจ สกศ.

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น การปฏิรูปการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สื่อสิ่งพิมพ์