ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘ รอบตัดสิน
ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘ รอบตัดสิน

คณะทำงานสรรหาและคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘ ใกล้บรรลุเป้าหมายแล้ว เมื่อมีประชุมพิจารณาคัดกรองผู้ทรงภูมิปัญญารอบตัดสินที่ เดอะ แกรนด์สาทร วันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ...

สกศ. ประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. … ครั้งที่ ๕
สกศ. ประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. … ครั้งที่ ๕

วันนี้ ( วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ) นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค ๗ รับมอบจากดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. … ครั้งที่ ๕ และเป็นวิทยากรนำเสนอ เรื่อง ศักยภาพของภาคการศึกษาในการตอบสนองกำลังคนของผู้ประกอบการ ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพมหานคร การประชุมฯ ดังกล่าวมีการนำเสนอ เรื่อง ความต้องการกำลังคนของผู้ประกอบการ โดยนายจำเนียร วัยวัฒน์ senior Vice President ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโลจิสติกส์ และดร.พิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี ที่ปรึกษาสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต ในช่วงบ่ายของการประชุมฯ มีการแบ่งกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑) ผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัด เขตพื้นที่ และสถานศึกษา กลุ่มที่ ๒) ศึกษานิเทศก์ และครู กลุ่มที่ ๓) ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัด นักวิชาการ สถานประกอบการ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าฯ สกอ. และศอส. เพื่อให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งนำเสนอผลการประชุมฯ ของทั้ง ๓ กลุ่ม ...

ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ร่วมสนทนารายการบ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง ๙
ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ร่วมสนทนารายการบ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง ๙

วันนี้ (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา) ร่วมสนทนารายการบ่ายนี้มีคำตอบ ประเด็น "กลไกปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางรัฐธรรมนูญอย่างยั่งยืน" ออกกาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๕ น. ณ อาคารออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี ...

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ความก้าวหน้าคณะอนุกรรมการรับฟังความเห็นและสื่อสารสังคม
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ความก้าวหน้าคณะอนุกรรมการรับฟังความเห็นและสื่อสารสังคม

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง ความก้าวหน้าคณะอนุกรรมการรับฟังความเห็นและสื่อสารสังคม คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย นางภัทรียา สุมะโน รองประธานอนุกรรมการรับฟังความเห็นและสื่อสารสังคม ...

นายกรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ร่วมกำหนดทิศทางปฏิรูปการศึกษา
นายกรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ร่วมกำหนดทิศทางปฏิรูปการศึกษา

วันนี้ (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมหารือ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษากับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ศาสตราภิชาน รศ. ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอิสระฯ รวมทั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาและผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ...

สกศ. จัดประชุม OEC Forum “ค่าใช้จ่ายภาครัฐด้านการศึกษา : บทเรียนจากประเทศไทยและนานาชาติ”
สกศ. จัดประชุม OEC Forum “ค่าใช้จ่ายภาครัฐด้านการศึกษา : บทเรียนจากประเทศไทยและนานาชาติ”

วันนี้ (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ ๑๙ เรื่อง “ค่าใช้จ่ายภาครัฐด้านการศึกษา : บทเรียนจากประเทศไทยและนานาชาติ” ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ...

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ...

สกศ. เดินหน้าประชาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... ภาคตะวันออก
สกศ. เดินหน้าประชาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... ภาคตะวันออก

วันนี้ (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ) เป็นประธานการประชุมและนำเสนอ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. … โดยมีผู้บริหาร ศึกษาธิการจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เข้าร่วมประชุมกว่า ๑๐๐ คน ณ ห้องชเลศวร ชั้น ๒ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ...

รองเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๒ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
รองเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๒ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๒ (2nd Meeting of ASEAN Qualifications Reference Framework Committee and Technical Expert Workshop) ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ...

สกศ.ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
สกศ.ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันนี้ (๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เป็นประธานการประชุม ...