ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต
ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต

วันนี้ (๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วย นางเกื้อกูล ชั่งใจ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ นางสาวสุวีณา เกนทะนะศิล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต ได้แก่ การทำขนม การนวดแผนไทย การตัดเย็บเสื้อผ้า คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตัดผม-เสริมสวย ฯลฯ ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายบุญส่ง ทองเชื่อม ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ให้การต้อนรับ ...

สกศ. ทบทวนปัญหาการผลิต พัฒนา คัดกรอง และการใช้ครู เตรียมปฏิรูปครูทั้งระบบ
สกศ. ทบทวนปัญหาการผลิต พัฒนา คัดกรอง และการใช้ครู เตรียมปฏิรูปครูทั้งระบบ

วันนี้ (วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การปฏิรูปครูทั้งระบบ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิรูปครูทั้งระบบ ทั้งการผลิต การพัฒนา และการสรรหา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นดังกล่าว เพื่อนำผลการประชุมไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและจัดทำนโยบายการศึกษาของประเทศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและข้าราชการจากองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานระดับภูมิภาค จังหวัด ท้องถิ่น ครู อาจารย์ ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และมูลนิธิหรือสมาคมด้านการศึกษา เข้าร่วมการประชุม กว่า ๑๒๐ คน ...

สกศ. เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สกศ. เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันนี้ (๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ...

สกศ. จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ OEC Day “การสานพลังความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการระบบข้อมูลสู่ความเป็นดิจิทัล” และ ประชุมการรับฟังความคิดเห็นและสำรวจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมประจำปี
สกศ. จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ OEC Day “การสานพลังความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการระบบข้อมูลสู่ความเป็นดิจิทัล” และ ประชุมการรับฟังความคิดเห็นและสำรวจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมประจำปี

วันนี้ (๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑) ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) เป็นประธานเปิดการประชุมการรับฟังความคิดเห็นและสำรวจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมประจำปี กิจกรรมเสวนาวิชาการ OEC Day “การสานพลังความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการระบบข้อมูลสู่ความเป็นดิจิทัล” โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ (นางพิจารณา ศิริชานนท์) มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ครูภูมิปัญญาไทย และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ณ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ ...

สกศ. จัดเสวนา Literacy ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
สกศ. จัดเสวนา Literacy ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

วันนี้ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการเสวนา เรื่อง Literacy ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ณ ห้องกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี Mr. Ichiro Miyazawa Program Specialist สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ มาบรรยายพิเศษ เรื่อง Literacy for lifelong learning ทั้งนี้ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ร่วมเสวนาเรื่อง Literacy ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วย ...

สกศ. มอบความรู้แผนการศึกษาแห่งชาติ
สกศ. มอบความรู้แผนการศึกษาแห่งชาติ

วันนี้ (๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙” แก่นักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ ๕ จำนวน ๓๙ คน ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ...

  สกศ.จัดประชุมอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
สกศ.จัดประชุมอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี พลเอก พหล สง่าเนตร เป็นประธานอนุกรรมการ ณ ห้องภุชงค์ เพ่งศรี อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

รุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕น.โดย คุณเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ...

รมช.ศธ.และที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (สกศ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ศธ. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
รมช.ศธ.และที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (สกศ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ศธ. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร) พร้อมด้วย ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อรับฟังสภาพปัญหาและหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษา ณ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี ...

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น แนวทางการประยุกต์ใช้การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของประเทศแคนาดา
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น แนวทางการประยุกต์ใช้การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของประเทศแคนาดา

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง แนวทางการประยุกต์ใช้การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของประเทศแคนาดา วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย คุณเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ...