ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา


             ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

ตำแหน่งที่ ๑ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก ๖ ตำแหน่ง
หน่วยงานที่จะบรรจุ ๑. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๙
    สังกัดสำนักอำนวยการ
๒. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๐
    สังกัดสำนักนโยบายและแผนการศึกษา
๓. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๐
    สังกัดสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
๔. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๒
    สังกัดสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
๕. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๙
    สังกัดสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
๖. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๒
    สังกัดสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
อัตราเงินเดือน อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ - ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเท่าใดให้เป็นไป ตามที่ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ.กรม ทำหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนด
  
ตำแหน่งที่ ๒ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก ๖ ตำแหน่ง
หน่วยงานที่จะบรรจุ ๑. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 7๗๙
สังกัดสำนักนโยบายและแผนการศึกษา
๒. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๒
สังกัดสำนักนโยบายและแผนการศึกษา
๓. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๖
สังกัดสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
๔. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๓
สังกัดสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
๕. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๗
สังกัดสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
๖. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๕
สังกัดสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
อัตราเงินเดือน อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐ - ๑๙,๒๕๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเท่าใดให้เป็นไป ตามที่ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ.กรม ทำหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนด


การรับสมัครสอบ

             ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://onec.job.thai.com หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา”

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
             สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เลขที่ ๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ https://onec.job.thai.com หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่

Back Page