รายงาน การศึกษาการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

ปีที่พิมพ์ 2565

รายงานการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และข้อเสนอการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปีที่พิมพ์ 2565

รายงานการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปีที่พิมพ์ 2565

รายงานวิจัยโครงการศึกษาความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาตามกฎหมายและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2564

รายงานการศึกษาความร่วมมือระหว่างรัฐกับภาคเอกชนในการพัฒนาการศึกษาตามกฎหมายและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2564

คำอธิบายพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562

ปีที่พิมพ์ 2564

ข้อเสนอเชิงนโยบาย เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงระบบ

ปีที่พิมพ์ 2563

รายงานการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปีที่พิมพ์ 2563

รายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมายการศึกษาชาติ

ปีที่พิมพ์ 2563

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด