ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN :

รายงาน การศึกษาการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
          ความนำ
          วัตถุประสงค์การศึกษา
          ขอบเขตการดำเนินงาน
          วิธีการดำเนินงาน
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
          แนวคิดการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคล
          ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
          แนวคิดการจัดการศึกษา ระบบการศึกษา
          แผนกาหนดกรอบแนวคิดและแนวทางกระจายอานาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
          สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการโอนการศึกษาให้ท้องถิ่น
          กฎหมายสาคัญในการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทที่ 3 วิธีการศึกษา
          กาหนดขอบเขตและรายละเอียดการเก็บข้อมูล
บทที่ 4 ผลการศึกษา
          การระดมความเห็น/Focus Group กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
          สรุปความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้เกี่ยวข้อง
          การศึกษาวิเคราะห์กฎหมายในเรื่องการกระจายอานาจ
          สรุปแผนกาหนดกรอบแนวคิดและแนวทางกระจายอานาจให้ท้องถิ่น
          สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์และระดมความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
          ปัญหาในการบริหารจัดการศึกษาจากการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
          สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
          สรุปประเด็นสาคัญในการดำเนินการและการแก้ไขปัญหาการโอนการศึกษา ให้ท้องถิ่น
          ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด