ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 978-616-270-303-4

รายงานวิจัยโครงการศึกษาความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาตามกฎหมายและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

คำนำ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ ๑ บทนำ

          ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
          วัตถุประสงค์ของการศึกษา
          คำถามวิจัย
          ขอบเขตการศึกษา
          นิยามศัพท์เฉพาะ
          ผลที่ได้รับ
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
          ตอนที่ ๑ การจัดการศึกษาของรัฐ
          ตอนที่ ๒ การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          ตอนที่ ๓ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
          ตอนที่ ๔ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการจัดการศึกษา
          ตอนที่ ๕ ความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
          ตอนที่ ๖ บริบทของการจัดการศึกษา
          ตอนที่ ๗ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา
          ตอนที่ ๘ ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการศึกษา
          ตอนที่ ๙ กระบวนการจัดการศึกษา
          ตอนที่ ๑๐ รูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษาของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ
          ตอนที่ ๑๑ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
          ตอนที่ ๑๒ กรอบแนวคิดในการวิจัย
บทที่ ๓ วิธีดำเนินการวิจัย
          ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
          ขั้นตอนที่ ๒ ศึกษาแนวทางความร่วมมือ การสนับสนุนส่งเสริม ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาตามกฎหมายและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
          ขั้นตอนที่ ๓ พัฒนารายงานการวิจัย
บทที่ ๔ การวิเคราะห์ข้อมูล
          ตอนที่ ๑ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาตามกฎหมายและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
          ตอนที่ ๒ สภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาตามกฎหมายและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
          ตอนที่ ๓ แนวทางความร่วมมือ การสนับสนุนส่งเสริมระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาตามกฎหมายและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
          ตอนที่ ๔ ข้อเสนอความร่วมมือและการสนับสนุนส่งเสริมการใช้ทรัพยากร เพื่อการจัดการศึกษาของท้องถิ่นและสถานศึกษา
          ตอนที่ ๕ ข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมายการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
          บทที่ ๕ สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะ


 

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด