พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

ปีที่พิมพ์ 2546

พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒

ปีที่พิมพ์ 2562

รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ปีที่พิมพ์ 2560

คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคล และวิธีการดำเนินการระบบสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาของสถานศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2556

พระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

ปีที่พิมพ์ 2562

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษากฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ

ปีที่พิมพ์ 2551

รายงานผลการประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการศึกษาให้สอดคล้อง และสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ปีที่พิมพ์ 2559

กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2563

คำอธิบายพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562

ปีที่พิมพ์ 2564

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด