ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 978-616-270-277-8

คำอธิบายพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562

สารบัญ
คำนำ
คำนิยาม

          - มาตรา ๓
หมวด ๑ บททั่่วไป
          - มาตรา ๕ ถึง มาตรา ๘
หมวด ๒ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
          - มาตรา ๙ ถึง มาตรา ๑๘
หมวด ๓ แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย
          - มาตรา ๑๙ ถึง มาตรา ๒๒
หมวด ๔ การพัฒนาเด็กปฐมวัย
          - มาตรา ๒๓ ถึง มาตรา ๒๘
บทเฉพาะกาล
          - มาตรา ๒๙ ถึง มาตรา ๓๑
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
 

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด