ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN :

รายงานการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และข้อเสนอการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศสาหรับข้อมูลการบริหารการศึกษา

สารบัญ

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ

          ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
          วัตถุประสงค์
          คาถามในการดำเนินงาน
          ขอบเขตการศึกษา
          นิยามศัพท์เฉพาะ
          ผลที่ได้รับ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ สาหรับการบริหารการศึกษา
          ความหมายของข้อมูล
          ความหมายของสารสนเทศ
          ความหมายของระบบสารสนเทศ
          ข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริหารการศึกษา
          การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริหารการศึกษา
          เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด