ปีที่พิมพ์ : 2563

ISBN :

ข้อเสนอเชิงนโยบาย เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงระบบ

สารบัญ
คำนำ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ ๑ บทนำ

          ๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
          ๑.๒ วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
          ๑.๓ วิธีในการดำเนินการศึกษา
          ๑.๔ กลุ่มเป้าหมาย
          ๑.๕ ประโยชน์ ที่ได้รับ
บทที่ ๒ ประวัติและพัฒนาการการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศไทย
          ๒.๑ ประวัติและความเป็นมาของการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในประเทศไทย
          ๒.๒ พัฒนาการของการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของไทย
          ๒.๓ ผลการดำเนินการการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศไทย
          ๒.๔ ข้อดีและข้อด้อยของการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศไทย
บทที่ ๓ แนวคิดและทฤษฎีในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
          ๓.๑ การจัดหลักสูตรของประเทศสหราชอาณาจักร
          ๓.๒ การจัดหลักสูตรของประเทศออสเตรเลีย
          ๓.๓ การจัดหลักสูตรของเขตบริหารพิเศษฮ้องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
          ๓.๔ การจัดหลักสูตรของประเทศสิงคโปร  
          ๓.๕ การจัดหลักสูตรของประเทศฟินแลนด์
          ๓.๖ การจัดหลักสูตรในประเทศเยอรมัน
          ๓.๗ แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอนตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของประเทศไทย
บทที่ ๔ ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงระบบ
          ๔.๑ ข้อเสนอการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ
          ๔.๒ ผลการรับฟ2งความคิดเห็นเชิงลึกเพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอ เชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงระบบ
          ๔.๓ ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงระบบ
บทที่ ๕ สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
          ๕.๑ สรุปผลการศึกษา
          ๕.๒ ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
คณะผู้จัดทำ
 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด