ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN :

รายงานการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สารบัญ

คำนา
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ ๑ บทนำ

          ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
          วัตถุประสงค์
          ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
          แนวทางการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาของประเทศไทย
          ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาของไทย
บทที่ ๓ ขอบเขตและวิธีการดำเนินงาน
          ขอบเขตการดำเนินงาน
          วิธีการดำเนินงาน
บทที่ ๔ ผลการดำเนินงาน
          แนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา
          แนวทางการปฏิบัติราชการให้อยู่รอดปลอดภัย
          หลักกฎหมายและกระบวนการดาเนินการทางวินัยของบุคลากรทางการศึกษา
          พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
          ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
          ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
          คุณธรรม จริยธรรม สาหรับข้าราชการ
บทที่ ๕ สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก
คณะผู้จัดทา

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด