ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 978-616-564-111-1

รายงานการศึกษาความร่วมมือระหว่างรัฐกับภาคเอกชนในการพัฒนาการศึกษาตามกฎหมายและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

คำนำ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ ๑ บทนำ

        ๑. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
        ๒. วัตถุประสงค์
        ๓. กลุ่มเป้าหมาย
        ๔. ขอบเขตของการศึกษา
        ๕. คำถามเพื่อการศึกษา
        ๖. คำนิยาม
        ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
        ๑. แนวคิด ทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม
        ๒. แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการศึกษา
        ๓. การกระจายอำนาจการจัดการศึกษา
        ๔. ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
        ๕. รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
        ๖. สภาพการจัดโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
        ๗. กรณีตัวอย่างการจัดการศึกษาของต่างประเทศ ๘๓
บทที่ ๓ วิธีดำเนินการศึกษา
        ๑. ศึกษาและสังเคราะห์กฎหมาย/เอกสาร
        ๒. ศึกษาและสังเคราะห์งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการจัดการศึกษา และการสนับสนุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
        ๓. สังเคราะห์และสรุปผลที่ได้จากการดำเนินการเพื่อใช้ในการกำหนดกรอบ/ขอบเขตการศึกษา
        ๔. การดำเนินการ
        ๕. กำหนดขอบเขตและรายละเอียดการเก็บข้อมูล
        ๖. การวิเคราะห์ข้อมูล
        ๗. สรุปผลการศึกษา    
บทที่ ๔ ผลการศึกษา        
        ๑. ผลการวิเคราะห์กฎหมาย
        ๒. ผลการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ
        ๓. ผลการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย
        ๔. ข้อเสนอแนะจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ ๕ ข้อเสนอ
        ๑. สรุปผลการศึกษา
        ๒. ข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมาย
        ๓. ข้อเสนอของผู้ศึกษา

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด