สกศ. - ศธจ.ลำพูน ลุยต่อ หารือประเด็น Big Data และการเทียบรายวิชาธนาคารหน่วยกิต

image

วันที่ 1 เมษายน 2567 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำ Big Data ของศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัด และการเทียบรายวิชาของหลักสูตรแต่ละระดับเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ" ซึ่งจัดขึ้นในวัน 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2567 โดยมี ดร.นิติ นาชิต รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน จังหวัดลำพูน ควบคู่กับการประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

หลังจากการนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเทียบรายวิชาในรูปแบบต่าง ๆ กลุ่มทั้ง 4 กลุ่มได้รับข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา โดยช่วงเช้าวันนี้ที่ประชุมได้แบ่งกลุ่มในรูปแบบเดิมเพื่อร่วมกันปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ เมื่อเสร็จกิจกรรมดังกล่าวแล้วนางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ โดยบรรยายถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ซึ่งมีการดำเนินการ 4 ระยะ ได้แก่ การวางแผน (Planning)  การดำเนินการ (Execution) การติดตามตรวจสอบ (Monitoring) และการใช้งาน (Deployment) ตามลำดับ หลังจากนั้น ดร.นิติ นาชิต รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวถึงปิดการประชุมโดยกล่าวถึงความสำคัญของการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้และแนวทางการสร้างการรับรู้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1-HgmUvYuTrPUelvjkpR63zcepe5m9DZU?usp=drive_link

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด