การประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง พระมหาสมณานุสรณ์ พระเกียรติคุณในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส กับการศึกษาไทย

image

กำหนดการ การประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3
เรื่อง พระมหาสมณานุสรณ์: พระเกียรติคุณในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส กับการศึกษาไทย
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.45 น.
ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี

เวลา 13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 13.30 – 13.40 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน
เดินทางมาถึงหอวชิราวุธานุสรณ์
     - ประธาน จุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
     - ประธาน เข้าห้องประชุม ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญเสือป่า
เวลา 13.40 – 13.50 น. เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวรายงาน
เวลา 13.50 – 14.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน
วางพวงมาลัยหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระรูปสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
และกล่าวเปิดการประชุม
เวลา 14.00 – 15.00 น. สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต
แสดงสัมโมทนียกถา
เวลา 15.00 – 16.30 น. การเสวนา เรื่อง 100 ปี การศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย: บริบทจากอดีตสู่อนาคต
โดย: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์
     ราชบัณฑิต
     ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
     รองประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6
     Dr. Ethel Agnes P Valenzuela
     SEAMEO Secretariat Director
ดำเนินรายการ โดย นายปานเทพ ลาภเกษร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เวลา 16.30 – 16.45 น. ปิดการประชุม

หมายเหตุ  - รับเครื่องดื่มและอาหารว่างเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
              - กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ช่องทางการเข้าร่วมประชุมทางสื่อออนไลน์

Facebook : www.facebook.com/OECSocial หรือค้นหาคำว่า “OEC social”
YouTube: ค้นหาคำว่า “OEC News”
LINE: @OECNews

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด