แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้เป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ...

โครงการเจรจาความร่วมมือไทย – ออสเตรเลีย
โครงการเจรจาความร่วมมือไทย – ออสเตรเลีย

รายงานโครงการเจรจาความร่วมมือไทย – ออสเตรเลีย ด้านการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับความรู้และทักษะกำลังคนภาคแรงงานของประเทศไทย ๑๒ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงแคนเบอร์ร่า และ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ...

แผ่นพับ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผ่นพับ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับแผ่นพับนี้เป็นการสรุปประเด็นให้เกิดความเข้าใจในทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ...

โดรนกับการศึกษา
โดรนกับการศึกษา

ในอดีต โดรนได้ถูกพัฒนาเพื่อใช้ทางการทหารเป็นหลัก เช่น การใช้เป็นเป้าสำหรับฝึกซ้อมยิงต่อต้านทางอากาศ ใช้เป็นเครื่องบินสอดแนม และใช้ติดอาวุธเพื่อการโจมตีทางอากาศ ต่อมาการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านเซ็นเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ...

ฝันที่เป็นจริง: Making Dreams a Reality
ฝันที่เป็นจริง: Making Dreams a Reality

โตขึ้นอยากเป็นอะไร น่าจะเป็นประโยคคำถามที่เราได้ยินกันบ่อยและทำให้เราคิดหนักที่สุดเมื่อสมัยยังเล็ก เด็กหลายคนมีความแน่วแน่และมั่นคงกับความฝัน จนในที่สุดได้เป็นหรือได้ทำอย่างที่ตนเองเคยฝัน ...

สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum)
สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum)

สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ...

บทเรียนจากเกาหลีกับบทบาทของสภาการศึกษา
บทเรียนจากเกาหลีกับบทบาทของสภาการศึกษา

การศึกษาที่มีคุณภาพเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคน สังคมและประเทศ การกำหนดนโยบายที่มีคุณภาพและการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีความสำคัญยิ่งในการทำให้ คนไทยได้รับโอกาสการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ...

แนวโน้มนโยบายด้านการศึกษาของโดนัลด์ ทรัมพ์
แนวโน้มนโยบายด้านการศึกษาของโดนัลด์ ทรัมพ์

จากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ผ่านมา โดนัลด์ ทรัมพ์ (Donald Trump) ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเพื่อเป็นประธานาธิบดีคนที่ ๔๕ ของสหรัฐอเมริกา และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของแรงกระเพื่อมของวิถีประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาอย่างรุนแรง หลายคนบอกว่า “นั่นคือเรื่องของสหรัฐอเมริกาแล้วเราจะสนใจทำไม” ...

ICT กับการศึกษา: ประสบการณ์จากออสโล แนวโน้มของโลก และทิศทางการพัฒนาการศึกษาไทย
ICT กับการศึกษา: ประสบการณ์จากออสโล แนวโน้มของโลก และทิศทางการพัฒนาการศึกษาไทย

สิ่งที่น่าสนใจคือ การประเมินจะเป็นการประเมินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ไม่เฉพาะโครงการการศึกษาการรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลระหว่างประเทศ (International Computer and Information Literacy Study: ICILS) เท่านั้น ดังนั้น นอกจากนักเรียนผู้เข้าประเมินจะต้องมีทักษะความรู้ในรายวิชานั้นๆ เป็นอย่างดีแล้ว ยังต้องมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดีอีกด้วย ...

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว ๑๕ ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ...