แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้เป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ...

สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum)
สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum)

สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ...

บทเรียนจากเกาหลีกับบทบาทของสภาการศึกษา
บทเรียนจากเกาหลีกับบทบาทของสภาการศึกษา

การศึกษาที่มีคุณภาพเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคน สังคมและประเทศ การกำหนดนโยบายที่มีคุณภาพและการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีความสำคัญยิ่งในการทำให้ คนไทยได้รับโอกาสการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ...

แนวโน้มนโยบายด้านการศึกษาของโดนัลด์ ทรัมพ์
แนวโน้มนโยบายด้านการศึกษาของโดนัลด์ ทรัมพ์

จากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ผ่านมา โดนัลด์ ทรัมพ์ (Donald Trump) ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเพื่อเป็นประธานาธิบดีคนที่ ๔๕ ของสหรัฐอเมริกา และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของแรงกระเพื่อมของวิถีประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาอย่างรุนแรง หลายคนบอกว่า “นั่นคือเรื่องของสหรัฐอเมริกาแล้วเราจะสนใจทำไม” ...

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว ๑๕ ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ...

คณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมไทย-ฟินแลนด์ด้านการศึกษา
คณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมไทย-ฟินแลนด์ด้านการศึกษา

คณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมไทย-ฟินแลนด์ด้านการศึกษา และปรึกษาหารือเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและพัฒนาครู และสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ...

ICT กับการศึกษา: ประสบการณ์จากออสโล แนวโน้มของโลก และทิศทางการพัฒนาการศึกษาไทย
ICT กับการศึกษา: ประสบการณ์จากออสโล แนวโน้มของโลก และทิศทางการพัฒนาการศึกษาไทย

สิ่งที่น่าสนใจคือ การประเมินจะเป็นการประเมินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ไม่เฉพาะโครงการการศึกษาการรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลระหว่างประเทศ (International Computer and Information Literacy Study: ICILS) เท่านั้น ดังนั้น นอกจากนักเรียนผู้เข้าประเมินจะต้องมีทักษะความรู้ในรายวิชานั้นๆ เป็นอย่างดีแล้ว ยังต้องมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดีอีกด้วย ...