สกศ. จับมือ กอปศ. ประชุมระดมความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติฉบับใหม่
สกศ. จับมือ กอปศ. ประชุมระดมความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติฉบับใหม่

วันนี้ (๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) พร้อมด้วย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ...

ประชุม กอปศ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เตรียมตั้งสถาบันหลักสูตร พร้อมปฏิรูปอาชีวศึกษา
ประชุม กอปศ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เตรียมตั้งสถาบันหลักสูตร พร้อมปฏิรูปอาชีวศึกษา

วันนี้ (๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑) ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ครั้งที่ ๑๑ โดยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) และที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ...

กอปศ.พิจารณาปฏิรูปการศึกษาเอกชนและโรงเรียนในกำกับของรัฐ
กอปศ.พิจารณาปฏิรูปการศึกษาเอกชนและโรงเรียนในกำกับของรัฐ

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณา ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา และสรุปการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนในกำกับของรัฐและการบริหารงานวิชาการ ...

กอปศ.เดินหน้าวิจัยและพัฒนาเตรียมจัดทำกรอบสมรรถนะเด็กประถมต้น
กอปศ.เดินหน้าวิจัยและพัฒนาเตรียมจัดทำกรอบสมรรถนะเด็กประถมต้น

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณา “โครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นสำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน” “โครงการอิสระคิด เนรมิตปฏิรูปการศึกษา” และข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการศึกษา “แนวทางการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา” ...

เลขาธิการ สกศ. นำสื่อลงพื้นที่ศึกษาการจัดการศึกษาสำหรับบุตรหลานแรงงานข้ามชาติ จ. ตาก
เลขาธิการ สกศ. นำสื่อลงพื้นที่ศึกษาการจัดการศึกษาสำหรับบุตรหลานแรงงานข้ามชาติ จ. ตาก

เมื่อระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) พร้อมด้วย นางเกื้อกูล ชั่งใจ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ นางสาวสุวีณา เกนทะนะศิล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหัวฝาย โรงเรียนสรรพวิทยาคม และศูนย์การเรียนรู้ปารมี จังหวัดตาก เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาสำหรับบุตรหลานแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ยังเดินทางติดตามการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่บ้านพักนักเรียนต่างด้าวระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก และ จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา ...

กอปศ.เล็งตั้งหน่วยงานควบคุมการผลิตครู
กอปศ.เล็งตั้งหน่วยงานควบคุมการผลิตครู

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณา รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการปฏิรูปครู และพิจารณากรอบแนวคิดร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... นอกจากนี้ในช่วงบ่ายยังมีการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิบุญสถิรคุณ เข้าร่วมประชุม ...

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายแก่ สกศ.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายแก่ สกศ.

วันนี้ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) เวลา ๑๔.๐๐ น. เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) และคณะ ได้เข้าพบ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม MOC อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และรับมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงาน ฯ ...

กอปศ.ผนึกกำลัง สกศ. นำร่องอ่างขางโมเดล
กอปศ.ผนึกกำลัง สกศ. นำร่องอ่างขางโมเดล

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา และโครงการแถลงผลงานที่ผ่านมาของ กอปศ. ...

สกศ.จับมือ สศก.ประชุมพัฒนาความร่วมมือฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
สกศ.จับมือ สศก.ประชุมพัฒนาความร่วมมือฯ ตามหลักธรรมาภิบาล

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา และนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา นำทีมผู้บริหาร และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความร่วมมือหน่วยงานราชการเพื่อการปฏิรูปองค์การตามหลักธรรมาภิบาล” ภายใต้โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผลการบริหารจัดการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น ๘ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยได้รับเกียรติจากนายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผู้บริหารของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเข้าร่วมการประชุม ...

การประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
การประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น ๒ อาคาร ๒ สกศ. ...