สกศ. ประชุม “ข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ”
สกศ. ประชุม “ข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ”

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพิจารณา “ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ณ ห้องกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. ลงพื้นที่ติดตามงานร่วมกับ รมว.ศธ.
สกศ. ลงพื้นที่ติดตามงานร่วมกับ รมว.ศธ.

วันนี้ (วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามงานการเชื่อมโยงของรัฐบาลกับการศึกษา ...

สกศ.เดินหน้าพัฒนามาตรฐานการศึกษารองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต
สกศ.เดินหน้าพัฒนามาตรฐานการศึกษารองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต

วันนี้ (๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดประชุมวิชาการ เรื่อง เรียนรู้พระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการพัฒนาคน ตาม (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธานการประชุม ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษากล่าวต้อนรับและนำเสนอ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายเรื่อง “การศึกษาและมาตรฐานการศึกษา : ข้อคิดจากมุมมองนอกกรอบ” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบางกอกพาเลส กทม. ...

สกศ. จัดประชุมการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาผ่านตัวผู้เรียน
สกศ. จัดประชุมการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาผ่านตัวผู้เรียน

วันนี้ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐) รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอผลการศึกษา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา (นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์) ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. ประชุมสัมมนา วิธีการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
สกศ. ประชุมสัมมนา วิธีการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม

วันนี้ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐) พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา วิธีการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม "สมรรถนะ" ของเด็ก โดยมี ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ กล่าวรายงาน คุณ Valerie Taton ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (Deputy Representative - UNICEF Thailand) กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๒ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ...

กอปศ. และ สกศ. ระดมความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอประเด็นปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กอปศ. และ สกศ. ระดมความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอประเด็นปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ) และสำนักงานเลขาธิการสภากรรมการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอประเด็นปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม กำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. จัดประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
สกศ. จัดประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๑๒ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกากาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
สกศ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกากาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันนี้ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐) ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา และนางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมด้วยนางศิริพร ศิริพันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ...

กก.อิสระประชุมนัด ๑๑ ดันกองทุนให้ทันใช้ เม.ย. ๖๑
กก.อิสระประชุมนัด ๑๑ ดันกองทุนให้ทันใช้ เม.ย. ๖๑

(วันนี้ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๑๑ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม มี ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา และดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

ประชุม คกก. อิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา นัด ๑๐ เน้นปรับระบบการดูแลจัดการศึกษา กระจายอำนาจสู่หน่วยงานในพื้นที่
ประชุม คกก. อิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา นัด ๑๐ เน้นปรับระบบการดูแลจัดการศึกษา กระจายอำนาจสู่หน่วยงานในพื้นที่

วันนี้ ( ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม มี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...