style2
เปลี่ยนการแสดงผล

ภารกิจ ผู้บริหาร

ภารกิจ ผู้บริหาร

ประชุม กอปศ. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ ปฏิรูปการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ประชุมอนุฯ กกส. ด้านการวิจัยการศึกษานัดแรก วางกรอบการวิจัยสนองปฏิรูปการศึกษาประเทศ

สกศ. จัดประชุมคณะทำงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๑

สกศ. ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ นัดแรก

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน

สกศ. จัดเวิร์กช็อป

สกศ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

สกศ. ร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กอ.รมน. หารือการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์

กอปศ. เล็งเปิดศูนย์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ผลิตเด็กอาชีวะสู่ไทยแลนด์ ๔.๐

ภารกิจ สกศ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์