สภาการศึกษาเปิดค่าย TSA Youth Camp ครั้งที่ ๑
สภาการศึกษาเปิดค่าย TSA Youth Camp ครั้งที่ ๑

วันนี้ (๒๖ เมษายน ๒๕๖๐) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ (Talented Science, Sport, Music and Art Youth Camp) โดยมี ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวรายงานโครงการวัตถุประสงค์การจัดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ สกศ. นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ๖๐ คน รวมทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้อง g23 ชั้น ๔ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...

เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐
เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐

วันนี้ (๒๕ เมษายน ๒๕๖๐) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) ร่วมการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นประธานการประชุม รวมทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) (หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล) และผู้บริหารหน่วยงาน ๕ องค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ...

สกศ.  จัดงานรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์
สกศ. จัดงานรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์

วันนี้ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานงานรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้แก่ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ศ.ดร. พจน์ สะเพียรชัย ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ ดร.วิชัย ตันศิริ ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล ดร.วิเชียร เกตุสิงห์ ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ จิระศักดิ์ พูนผล ดร.สิริพร บุญญานันต์ ประพีร์พรรณ โพธิ์กระจ่าง เพื่อสืนสานประเพณีสงกรานต์ สกศ. ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคาร ๒ ชั้น ๒ โดยมีข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ...

สกศ. รับสมัครกรรมการสภาการศึกษา
สกศ. รับสมัครกรรมการสภาการศึกษา

ในระหว่างวันที่ ๑๘ เม.ย. - ๙ พ.ค. ๒๕๖๐ ...

สกศ. ประชุมกรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
สกศ. ประชุมกรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ดร. กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ และ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี ชั้น ๓ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สภาการศึกษาเสวนาการศึกษาสำหรับผู้สุงอายุ
สภาการศึกษาเสวนาการศึกษาสำหรับผู้สุงอายุ

วันนี้ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ ๑๗ เรื่อง “การศึกษาสำหรับผู้สุงอายุ” ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร โดยมีวิทยากร ๓ ท่าน เป็นผู้นำเสนอ คือ ๑) ศาสตราจารย์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ๒)นายประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มเป้าหมาย สำนักงานกศน. และ ๓)นายนราธิป สุภาราญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองลาน จังหวัดกาญจนบุรี (โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ) โดยมีนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษาเป็นผู้ดำเนินรายการ ...

สกศ. แถลงเปิดตัวแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี ยิ่งใหญ่
สกศ. แถลงเปิดตัวแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี ยิ่งใหญ่

วันนี้ (๒๐ เมษายน ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดตัวแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ อย่างเป็นทางการ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ กับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ ๔.๐” นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา” ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู คณาจารย์ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ...

สกศ. ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
สกศ. ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันนี้ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๐) ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมเรื่อง “แนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๖๗๙” และกล่าวต้อนรับ คณะครู อาจารย์ นิสิต และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาหูหนวกศึกษา ชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. ประชุมเตรียมสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษา
สกศ. ประชุมเตรียมสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษา

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมเรื่อง “การเตรียมการสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐” โดยมี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ และ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วย นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บริหาร และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น ๒ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

วันนี้ (๔ เมษายน ๒๕๖๐) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดยมี รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ และ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (นายชาญ ตันติธรรมถาวร) พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...