เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมหารือกรอบการประเมินความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาสู่ระดับอนุบาลศึกษา
เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมหารือกรอบการประเมินความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาสู่ระดับอนุบาลศึกษา

วันนี้ (๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) ประธานการประชุมหารือกรอบการประเมินความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาสู่ระดับอนุบาลศึกษา โดยมีผู้แทน ๕ องค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมส่วนกลาง ชั้น ๕ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ...

เลขาธิการสภาการศึกษา ตรวจสอบระบบการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ของ สกศ.
เลขาธิการสภาการศึกษา ตรวจสอบระบบการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ของ สกศ.

วันนี้ (๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) พร้อมด้วยนางศิริพร ศริพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เข้าตรวจสอบระบบการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณอาคาร ๑, ๒ และอาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้ว จำนวน ๓๒ ตัว ครอบคลุมอาคารทั้งหมด ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรในสำนักงานฯ ...

สกศ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
สกศ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

วันนี้ (๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะอนุกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๐ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. เดินหน้าขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ให้ความสนใจล้นหลาม
สกศ. เดินหน้าขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ให้ความสนใจล้นหลาม

วันนี้ (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาเป็นประธาน เปิดการประชุมแถลง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ กับการขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐” ซึ่งจัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ได้เสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ สู่การปฏิบัติ” ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง โดยมี ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ มีผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และสื่อมวลชน ฯลฯ เข้าร่วมประชุมกว่า ๘๐๐ คน ...

วงถก สกศ. ชงเด็กอัจฉริยะเปลี่ยนประเทศ ‘กมล’ แนะ กศจ. ช่วยเจียระไนต่อยอด 4.0
วงถก สกศ. ชงเด็กอัจฉริยะเปลี่ยนประเทศ ‘กมล’ แนะ กศจ. ช่วยเจียระไนต่อยอด 4.0

วันนี้ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) ที่ประชุมเสวนาสภาการศึกษา (OEC Forum) ครั้งที่ ๑๙ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางถึงแนวทางการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษสู่ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สกศ. ขับเคลื่อนและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ถือเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0 โดยมี แผนส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนที่มีศักยภาพสูงและมีความสามารถพิเศษให้มีทักษะด้านที่ตนเอง มีความถนัด เพิ่มมากขึ้น มีแรงบันดาลใจและเจตคติที่ดีในการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมพร้อมที่จะนำความสามารถพิเศษของ ตนเองไปทำประโยชน์ต่อสังคม และเป็นคลังสมองของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ สกศ. ได้นำร่องโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา และด้านดนตรี และศิลปะ Talented Science Sport Music and Art Youth Camp หรือ ทีซ่า ยูธ แคมป์ (TSA Youth Camp) ครั้งที่ ๑ บูรณาการเด็กกิฟท์เต็ดอายุ ๑๖ – ๑๘ ปี ด้านวิทยาศาสตร์ กีฬา ดนตรีและศิลปะ รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน มาทำกิจกรรมร่วมกันในค่ายทีซ่า ยูธ แคมป์ที่ มศว กรุงเทพฯ ได้ผลตอบรับอย่างดีจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสื่อมวลชน ...

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันนี้ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมีคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานพิธีประกาศเกียรติคุณ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี บุคคลสำคัญของโลก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานพิธีประกาศเกียรติคุณ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี บุคคลสำคัญของโลก

วันนี้ (๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี บุคคลสำคัญของโลกขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ สมาชิกราชกุลมาลากุล ทายาทเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี และผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ ...

พิธีประกาศเกียรติคุณ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)
พิธีประกาศเกียรติคุณ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

สกศ.เตรียมความพร้อมงานพิธีประกาศเกียรติคุณ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) บุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา
สกศ.เตรียมความพร้อมงานพิธีประกาศเกียรติคุณ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) บุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

วันนี้ (๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ข้าราชการ สกศ. ในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) บุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ที่กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ -๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

สกศ. ประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
สกศ. ประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

วันนี้ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ (ดร.กมล รอดคล้าย) เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม โดยมี ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...