Education Evaluation

          Education Evaluation "Eva-Ed" โปรแกรมประยุกต์การศึกษาไทย ที่จะทำให้ท่านพบกับข้อมูลสถิติและผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของไทยตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล 7 ประเด็น โดยนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นในภาพรวมของประเทศ และแยกรายภูมิภาค แบ่งตามระดับและประเภทการศึกษาคือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบ ข้อมูลที่นำเสนอมีจำนวน 200 เรื่อง สามารถเลือก drill down  ดูข้อมูลลงลึกใน 4 มิติ คือ

          1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
          2. ระดับการศึกษา
          3. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
          4. พื้นที่ (ภูมิภาค)

       การใช้งานและการดาวน์โหลดบน iPad
          - ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ App Store โดยค้นหาที่ชื่อ Education Evaluation
 
       การเรียกดูรายงานผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของไทย ผ่านทางเว็บไซต์
           
- รายงานรอบที่ 1  พิมพ์ http://eva-ed.onecapps.org/
            - รายงานรอบที่ 2  พิมพ์ http://eva-ed-sep.onecapps.org/
           

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
   สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา 
  โทร. 0 2241 8284 ต่อ 2319 2326 หรือ 2329