Education Statistics

          Education Statistics "Stat-Ed" โปรแกรมประยุกต์การศึกษาไทย ที่นำเสนอข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดด้านการศึกษา Statistics Application  จะทำให้ทราบข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดด้านการศึกษา ในภาพรวมของประเทศไทย และเปรียบเทียบประเทศไทยกับนานาชาติในระดับภูมิภาคและทั่วโลก โดยแสดงผลใน 3 มิติได้แก่

          1. ตัวชี้วัดด้านการศึกษา ที่แสดงโอกาส คุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษา
          2. ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านประชากร แรงงาน และ ICT
          3. ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล

       การใช้งานและการดาวน์โหลด

          Version 2 (ระบบสองภาษา ไทย อังกฤษ) 

         สำหรับ iPad - ดาวน์โหลดด้ฟรีที่ App Store  โดยค้นหาที่ชื่อ OEC STAT ED
 

       

         สำหรับ Android Tablet
- ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Play Store  โดยค้นหาที่ชื่อ OEC STAT ED      

                สำหรับ PC
               - เรียกใช้งานโปรแกรมประยุกต์ Web base Version โดยพิมพ์คำว่า
                 http://stat-ed2.onecapps.org


          Version 1

         สำหรับ iPad
              
- ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ App Store  โดยค้นหาที่ชื่อ Education Statistics

         สำหรับ PC
               - เรียกใช้งานโปรแกรมประยุกต์ Web base Version โดยพิมพ์คำว่า
                 http://stat-ed.onecapps.org

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
   สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
  โทร. 0 2668 7123 ต่อ 1310 1324 1326 หรือ 1340