Education Research

          Education Research "Re-Ed" โปรแกรมประยุกต์การศึกษาไทยด้านงานวิจัยทางการศึกษา Research Application ทำให้การสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา ง่าย สะดวกและรวดเร็ว  

       ท่านสามารถสืบค้นบทคัดย่อผลงานวิจัยพร้อมข้อค้นพบสำคัญ ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยผ่าน iPad  เพียงดาวน์โหลด Re-Ed ฟรีที่ App Store  และ ใช้งานโดยเครื่อง PC ผ่านโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาบน Web base Version
(รายละเอียดดังวิธีใช้งานและดาวน์โหลดข้างล่าง) 

       Re-Ed ได้จำแนกผลงานวิจัยเป็น 9 หมวดหมู่ ดังนี้
    
       1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย
      
2) สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา
       3) ปฏิรูปครู  โดยยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
       4) จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
       5) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
       6) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
       7) เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์  เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
       8) พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
       9) งานวิจัยอื่นๆ


       การใช้งานและการดาวน์โหลด

         สำหรับ iPad
               - ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ App Store โดยค้นหาที่ชื่อ Education Research

        
สำหรับ PC
               - เรียกใช้งานโปรแกรมประยุกต์ Web base Version โดยพิมพ์คำว่า
                 http://re-ed.onecapps.org

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
   สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
  โทร. 0 2668 7123 ต่อ 1314 หรือ 1318