วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสภาการศึกษา

         กรรมการสภาการศึกษาที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ องค์กรศาสนาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจจะได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระไม่ได้ 

         ในกรณีที่กรรมการผู้แทนองค์กรต่าง ๆ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหา เลือกและแต่งตั้งกรรมการแทนภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่พ้นตำแหน่ง เว้นแต่วาระเหลือไม่ถึงร้อยแปดสิบวันจะไม่ดำเนินการก็ได้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

 

 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาการศึกษา

         สภาการศึกษาเป็นองค์กรหลักหนึ่งในห้าของกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นคณะบุคคลในรูปคณะกรรมการสภาการศึกษา โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ
(๒) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
(๓) พิจารณาเสนอนโยบาย และแผนในการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา
(๔) ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
(๕) ให้ความเห็นหรือคำแนะนำในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษา

          การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี นอกจากนั้นให้สภาการศึกษามีหน้าที่ให้ความเห็นหรือคำแนะนำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย

         ในกรณีที่สภาการศึกษาเสนอความเห็นหรือคำแนะนำต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้รัฐมนตรีฯ นำความเห็นหรือคำแนะนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษาของชาติ
สภาการศึกษาอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ก็ได้