Big Data ทำให้การศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

image

นางสาวสุพรรณษา เพชร์แดง

นักศึกษาฝึกงาน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

ทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการนำนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ร่วมกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา แม้แต่การศึกษาเองก็เช่นกัน ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเช่นนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น และยิ่งข้อมูลมีเยอะมากขึ้นเท่าไหร่ การใช้ตัวช่วยอย่าง Big Data ก็กลายเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้นเท่านั้น

 

 

Big Data คืออะไร?

Big Data คือ การรวบรวมข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายมาทำการประมวลวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ การแยกข้อมูลที่ต้องการออกมาจากฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ ทำการคาดคะเนแนวโน้มของธุรกิจได้จากข้อมูลนั้น และช่วยทำให้การตัดสินใจทางธุรกิจประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังช่วยในการหาทางออกไปสู่ความต้องการของโลกสมัยใหม่ และเนื่องจากการเรียนการสอนแบบออนไลน์เริ่มมีการนำมาปรับใช้อย่างแพร่หลาย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่การสร้างระบบรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนเพื่อนำมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียน (Learning Analytics) จะถูกนำมาปรับใช้

 

บทบาทของ Big Data ที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายคนต้องพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เด็ก ๆ จำนวนมากต้องเปลี่ยนจากการเรียนในห้องเรียนมาเป็นการเรียนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์แทน นั่นจึงเป็นสาเหตุให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้ผ่านตัวกลางที่เป็นสื่อเทคโนโลยีหรือออนไลน์และซอฟแวร์ประยุกต์ (โปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเฉพาะอย่างตามความต้องการของผู้ใช้) มากขึ้น เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ช่องทางเหล่านี้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ เพราะฉะนั้น Big Data จากผลงานของเด็กนักเรียนจึงสามารถนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมในการเรียนรู้ของเด็ก ว่าแบบฝึกหัดและวิธีการสอนแบบไหนที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาตัวเด็กได้ดีที่สุด สรุปได้ว่า ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จาก Big Data จะมีส่วนช่วยอย่างมากที่ทำให้กระบวนการเรียนรู้มีความน่าสนใจและเกิดผลสำเร็จ

 

การใช้ Big Data และซอฟแวร์ด้านการศึกษาจะช่วยตอบสนองความต้องการทางการศึกษาทั้งของตัวนักเรียนและอาจารย์ เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้นจะมีส่วนช่วยให้การศึกษาเข้าถึงได้โดยง่าย เด็กนักเรียนมีโอกาสที่จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยม โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเรียนที่ห้องเรียน เพราะในช่วงปีที่ผ่านมาได้แสดงให้เราเห็นกันแล้วว่า การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้แม้ตัวผู้เรียนและผู้สอนจะอยู่กันคนละที่ก็ตาม

Big Data, Artificial Intelligence (AI) หรือ โปรแกรมที่ถูกเขียนและพัฒนาให้มีความฉลาด มีความสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้จากการประมวลผลของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และเกมมิฟิเคชัน (Gamification) หรือ การนำรูปแบบของเกมมาปรับใช้ในการสอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับเด็ก ๆ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้เองจะเข้ามามีส่วนช่วยในการทำให้การศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคต

 

แหล่งข้อมูล : https://bigdata.cioreview.com/cxoinsight/how-big-data-is-transforming-the-education-nid-32883-cid-15.html

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด