นิตินั่งหัวโต๊ะติดตามความก้าวหน้าธนาคารหน่วยกิต 5 จังหวัดนำร่อง หวังขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

image

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ดร. นิติ นาชิต รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัด : จังหวัดนำร่อง โดยมีนางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา นางสาวดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาเฉพาะด้าน พร้อมด้วยคณะศึกษาธิการจังหวัดลำพูน จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพจน์ สะเพียรชัย ชั้น 5 อาคาร 2 สกศ. ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meeting 

ดร.นิติ กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัด โดยได้คัดเลือกพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน เชียงใหม่ อุดรธานี ปทุมธานีและนครศรีธรรมราช เพื่อให้มีต้นแบบการดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัด ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจังหวัดนำร่องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัด เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบการดำเนินงานที่ดี นำไปสู่การขยายผลการดำเนินงานของศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัดในทุกจังหวัดต่อไป

จากนั้นได้มีการรายงานความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิตของแต่ละจังหวัด โดยเริ่มที่จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นจังหวัดต้นแบบการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิต ได้ข้อมูลว่ามีการเก็บข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเป็นข้อมูล Big Data 4 กลุ่มได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ระดับปวส./อนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้นและการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเชื่อมโยงมาตรฐานวิชาชีพตามระดับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  (National Qualifications Framework : NQF) ของศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัด 

ด้านศูนย์ธนาคารหน่วยกิตจังหวัดปทุมธานีก็ได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัด รวมทั้งได้จัดทำ Big Data จากหน่วยงานที่จัดการศึกษา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัดและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนความคืบหน้าของศูนย์ธนาคารหน่วยกิตจังหวัดเชียงใหม่นั้น ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัดกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นจังหวัดต้นแบบการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิต และจัดทำ Big Data โดยรวบรวมและจัดทำ ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและตามประสบการณ์ทำงาน

ในขณะที่ศูนย์ธนาคารหน่วยกิตจังหวัดอุดรธานีได้มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจภายในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารหน่วยกิต พร้อมแต่งตั้งคระทำงานและเตรียมหาข้อมูลทำ Big Data เพื่อรวบรวมและจำแนกหลักสูตรภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ปิดท้ายที่ศูนย์ธนาคารหน่วยกิตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ในปัจจุบันมีการดำเนินงานอยู่ในช่วงเริ่มต้น ด้วยการสร้างความเข้าใจเรื่องธนาคารหน่วยกิต ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัด และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำ Big Data วิเคราะห์เปรียบเทียบรายวิชาแต่ละระดับ

นอกจากการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัด : จังหวัดนำร่องแล้ว ในการประชุมครั้งนี้ก็ยังได้มีการปรึกษาหารือและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ Big Data ของศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัดและการเทียบรายวิชาของหลักสูตรแต่ละระดับเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ : จังหวัดนำร่อง อีกด้วย

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด