สกศ. ระดมทีม! เตรียมเปิดเวทีใหญ่พัฒนาปฐมวัยไทย หนุน “3 ลด 3 เร่ง 3 เพิ่ม” สู่สายตาสาธารณชน

image

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 เรื่อง การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย” พร้อมด้วยนายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีบุคลากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นอาทิ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวเปิดการประชุมโดยกล่าวถึงประเด็นภาวะความรู้ถดถอย (Learning Loss) ที่เกิดขึ้นในเด็กโดยคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้เสนอนโยบาย “3 ลด 3 เร่ง 3 เพิ่ม” มาแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้เกิดการดูแล สนับสนุน กระตุ้นให้เด็กปฐมวัยไทยมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยอย่างยั่งยืน สกศ. จึงมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยในเชิงรุกยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงได้จัดการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 เรื่อง การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์แก่เด็กปฐมวัยได้

ที่ประชุมรวมกันรับทราบวัตถุประสงค์และรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวิชาการระดับชาติ ฯ ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย” ตลอดจนเผยแพร่ผลงานหรือโครงการอันเป็นประโยชน์เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน สำหรับภายในงานนั้นมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการเสวนาวิชาการ และการเสวนาวิชาการย่อยที่แบ่งออกตามความสนใจ มีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนมีการนำเสนอผลงานนิทรรศการจากภาคีเครือข่าย เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น ที่ประชุมจึงร่วมกันนำเสนอรูปแบบการทำงานของตน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมให้สมบูรณ์เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม อีกทั้งวางแผนเรื่องการจัดนิทรรศการโดยแบ่งเนื้อหาและหาแนวร่วมต่อการจัดนิทรรศการ ตลอดจนวางแผนการประชาสัมพันธ์โดยจะมีประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย 3 ลด 3 เร่ง 3เพิ่ม และการประชุมวิชาการฯ และมีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของ สกศ. เพื่อนำเสนอกิจกรรมและผลงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 เรื่อง การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย” จะจัดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เราขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมบูรณาการความรู้สู่อนาคตอันสดใสของกับเด็กไทยให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข! โดยทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารการประชุมผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของ "สภาการศึกษา" และ "ปฐมวัยไทยแลนด์"

ช่องทางออนไลน์สภาการศึกษา
• Website: http://www.onec.go.th
• Facebook: https://www.facebook.com/OECSocial
• YouTube: https://bit.ly/2zXPkxO
• LINE: @oecnews | http://line.me/ti/p/@OECNews
• Blockdit: https://www.blockdit.com/oecnews
• Tiktok: www.tiktok.com/@oec.official
.
ช่องทางออนไลน์ปฐมวัยไทยแลนด์ 
• Website: https://ecd.onec.go.th/
• Facebook: https://web.facebook.com/oec.earlychildhood/

 

ดาวน์โหลดรุปภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/11S8i_l5t6Cr-afCt3VrP5KxQXMLm67s7?usp=drive_link

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด