สกศ. ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย นัดแรก

image

วันนี้ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี ที่ปรึกษาสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง) และอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงบประมาณ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรุงเทพมหานคร กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี ชั้น ๓ สกศ. ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx

.

คณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีภารกิจในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน แบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว การสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจกับสาธารณชน และเพื่อให้เด็กปฐมวัยเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งมีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ ๑) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๔ ครั้ง (ไตรมาสละ ๑ ครั้ง) ๒) การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๔ ครั้ง ๓) ภารกิจติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย และการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เช่น การลงพื้นที่ การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจากภาคีเครือข่าย การจัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ฯลฯ ๔) การประชุมเพื่อวางกรอบแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ๕) การจัดทำและขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานประจำปีแบบบูรณาการ ทั้งนี้ การดำเนินงานจัดทำแผนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ อีกด้วย

.

ที่ประชุมยังทบทวนแนวทาง มาตรการความปลอดภัย และคู่มือการป้องกัน การเผชิญเหตุในสถานการณ์รุนแรง หรือเหตุกราดยิง ซึ่งจากกรณีเหตุการณ์กราดยิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ซึ่งมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในมาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้กำหนดตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวด้อมเพื่อความปลอดภัย ในประเด็นการจัดให้มีระบบป้องกันจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่น่าสนใจ ดังนี้ ๑) ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไขและป้องกันให้กับครู  ๒) ควรจัดให้มีการฝึกซ้อมให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่ตามสถานการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้น ๓) ควรนำความรู้ด้านการบูรณาการโดยเฉพาะด้านทักษะชีวิตมาอยู่ในหลักสูตร/กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เช่น ทักษะการเอาตัวรอดจากการว่ายน้ำ การหนีไฟ และ ๔) ควรจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

.

นอกจากนี้ ที่ประชุมร่วมหารือประเด็นข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 สำหรับเด็กและเยาวชนยากจนด้อยโอกาส นำเสนอโดย นายไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยการขยายความช่วยเหลือให้กับนักเรียนยากจนไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษา สำหรับนักเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยเสนอให้มีการปรับปรุงรูปแบบเป็นการจัดสรรแบบมีเงื่อนไข ได้กำหนดให้นักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนต้องมาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ - ๘๕ และติดตามพัฒนาการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการหลุดออกระบบการศึกษาเพื่อให้มีการติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างมีรูปธรรม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อเสนอดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

.

ทั้งนี้ การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด