คุยเข้ม ๖ คณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัย สกศ. รวมพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรับมือภาวะ Learning Loss

image

 

          วันนี้ (๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง) เปิดประชุมหารือสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง ๖ คณะ และผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย สถาบันราชานุกูล สถาบันพัฒนาเด็กอนามัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แลกเปลี่ยนร่วมกัน ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี ชั้น ๓ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

          ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยการประชุมเร่งด่วนนี้ เกิดขึ้นภายหลังการรับฟังเสียงสะท้อนจากการลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบว่า ความต้องการของหน่วยงานระดับพื้นที่ต้องการฐานข้อมูลกลางของเด็กปฐมวัย ลดการซ้ำซ้อนของการกรอกข้อมูล และขาดงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สกศ. จึงเปิดเวทีหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการ ฯ เพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือในการตอบสนองความต้องการของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ

          ประเด็นเร่งด่วนคือ บูรณาการข้อมูลเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้อยู่ในระบบกลาง ซึ่งรองศาสตราจารย์ธีรณี อจลากุล ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย มีความกังวลเรื่องการขอข้อมูลต่างกระทรวงและให้ความเห็นว่า ควรเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบของแต่ละกระทรวงที่มีอยู่เดิม และควรมีคณะทำงานหรือกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งผ่านคณะรัฐมนตรี ที่มีอำนาจในการตัดสินให้ผู้ใดสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เปราะบาง ข้อมูลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อคุ้มครองสิทธิของเด็กปฐมวัย

          สถานการณ์ Covid-19 ย้ำให้เกิดภาวะสูญเสียการเรียนรู้ (Learning Loss) รายงานสำนักสถิติแห่งชาติ พบเด็กเล็กไม่มีหนังสือในบ้านกว่า ๑.๑ ล้านครัวเรือน ทำให้เด็กส่วนใหญ่ไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องข้อมูลกรมอนามัยว่า พัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กไทยต่ำสุด ๔ ด้าน คือ ๑) พัฒนาด้านสติปัญญาและภาษา ๒) พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวและกล้ามเนื้อ ๓) พัฒนาการด้านสังคม และ ๔) พัฒนาการด้านการเรียนรู้

          ที่ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาให้มีการสื่อสารทำความเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้น เผยแพร่กระบวนการฟื้นฟูเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย จิตใจ สู่พ่อแม่ผู้ปกครอง และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย รวมทั้งหารือประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแต่ละคณะอนุกรรมการ ฯ การจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนเด็กปฐมวัยระยะ ๓ เดือน เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานปฏิบัติทราบและดำเนินงานควบคู่กัน มาตรการห้ามจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่น เพื่อสร้างความเท่าเทียมให้เด็กปฐมวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาเท่ากัน

 

รูปข่าวเพิ่มเติม Facebook ข่าวสภาการศึกษา https://www.facebook.com/media/set?vanity=OECCHANNEL&set=a.8010943015584221

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด