ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

image

ประกาศสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

          ตามที่ได้มีประกาศสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 เรื่อง รับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และได้ดําเนินการ สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไปแล้ว นั้น
          บัดนี้ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ประมวลผลคะแนนสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 10. ของประกาศ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่กําหนดให้ผู้สมัครสอบจะต้องได้คะแนน ในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ สังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ การสอบ รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มได้ดังเอกสารแนบ

การตัดสินใจและการวินิจฉัยปัญหา
          การตัดสินใจและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ ตําแหน่งในครั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันฯ และการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ดําเนินการสอบแข่งขันฯ ให้ถือเป็นที่สุด

การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
          สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ http://job.onec.go.th หัวข้อ “การประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
          หากผู้มีสิทธิเข้าสอบรายใด ไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ ตําแหน่งตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันฯ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบแข่งขัน ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันฯ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ตามประกาศสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้
          สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สอบแข่งขันได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติกรรม ในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทราบด้วย ทางอีเมล์ [email protected] ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 668 7123 ต่อ 1409, 1436 หรือทางโทรสาร 02 243 4174 เพื่อดําเนินการทางกฎหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม  พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
          1.1 ประกาศสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
          1.2 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
          1.3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
          1.4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
          1.5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
          1.6 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ระดับ ปวส.)

          2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

          3. รายละเอียดการจัดส่งเอกสารรายงานตัว

          4. ใบแสดงการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
        

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด