ข้อมูลการดำเนินงานร่วมสนองพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
สนองพระราชดำริโดย
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 

   ปี พ.ศ.                               กิจกรรม/การดำเนินงานสนองพระราชดำริ
พ.ศ. 2565

- กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปัญญา : กรณีศึกษา องค์ความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเสริมสร้างสุขภาพองค์รวม
- กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลครูภูมิปัญญาไทยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (5 ด้าน)
- จัดพิมพ์หนังสืออ่านง่าย “การเพิ่มศักยภาพครูภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรม ในการสืบสานอนุรักษ์ทรัพยากรพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน”
- เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 30 ปี อพ.สธ.-ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก
- แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร และมีการเพิ่มรายชื่อคณะทำงาน
- สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. – ศธ. จำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จำนวน 1 ครั้ง และจัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) จำนวน 2 ครั้ง
- แต่งตั้งคณะทำงานฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (อพ.สธ. – สกศ.)

พ.ศ. 2564


- กิจกรรมการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพครูภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรม ในการสืบสานอนุรักษ์ทรัพยากรพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน
- กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลครูภูมิปัญญาไทยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (4 ด้าน)
- จัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.-สกศ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม พ.ศ. 2564 – กันยายน พ.ศ. 2569)
- จัดพิมพ์หนังสือ “ถอดบทเรียนการต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”
- จัดพิมพ์หนังสือ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตัวอย่างบทเรียนการจัดการเรียนรู้ตาม แนวพระราชดำริ”
- จัดทำแผ่นพับการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”
- แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) เนื่องจากสิ้นสุดแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก
- จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.-สกศ.) ระยะที่ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) ครั้งที่ 1 /2564 จำนวน 1 ครั้ง โดยมี รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์) เป็นประธาน

พ.ศ. 2563

- กิจกรรม “ถอดบทเรียนการต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”
- ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้ข้าราชการของ สกศ. และผู้เกี่ยวข้อง -
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุม “ชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการ” เมื่อวันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร
- จัดทำเว็บเพจ อพ.สธ – สกศ.

พ.ศ. 2562

- กิจกรรม “ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- กิจกรรม “สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น : ศูนย์ต้นแบบไร่คุณมน” ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
- จัดทำฐานข้อมูลครูภูมิปัญญาไทย
- เลขาธิการสภาการศึกษา (นายสุภัทร จำปาทอง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 ครั้ง และประชุมคณะทำงาน อพ.สธ.- สกศ. จำนวน 2 ครั้ง
- สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
- ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2561

- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ฯ (อพ.สธ.-สกศ.) ประจำปีงบประมาณ 2561
- เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี
- ถอดบทเรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และบริเวณใกล้เคียง และจัดทำรายงานถอดบทเรียนจัดพิมพ์สนองพระราชดำริ ฯ

พ.ศ. 2560

- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ฯ (อพ.สธ.-สกศ.) ประจำปีงบประมาณ 2560

- เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี

- ถอดบทเรียนศูนย์การเรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรภูมิปัญญาไทย

พ.ศ. 2559

- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (อพ.สธ.-สกศ.) ประจำปีงบประมาณ 2559

พ.ศ. 2558

- เลขาธิการ ฯ (รศ.พินิติ รตะนานุกูล) มอบสำนักอำนวยการ ประชุมคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ. ครั้งที่ 1/2558
- เลขาธิการ ฯ มอบงาน อพ.สธ. ให้ สมร.

พ.ศ. 2557

- รองเลขาธิการสภาการศึกษา และผู้ประสานงาน สกศ.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท ฯ ระยะ 5 ปีที่หก

พ.ศ. 2556

- รองเลขาธิการสภาการศึกษา มีบัญชาให้สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.-สกศ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.-ศธ.
- เลขาธิการสภาการศึกษา มีบัญชาให้ชะลอการดำเนินงาน

พ.ศ. 2555

- เตรียมแผนงานดำเนินการตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห้า
- เลขาธิการสภาการศึกษาได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (ลำดับที่ 30)
- มีพระราชานุญาต แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (อพ.สธ. – สกศ.)
- ประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. – สกศ. ครั้งที่ 1/2555
- ประสานความร่วมมือกับ อพ.สธ. เพื่อการจัดทำสื่อด้านสมุนไพรให้สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นตามแผนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
- รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมเป็นรองประธานคณะกรรมการและผู้แทน สกศ.ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ กระทรวงศึกษาธิการ (อพ.สธ. – ศธ.)
- ศึกษาดูงานสวนสมุนไพรในงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2554

- ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
- ร่วมกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ส่งเสริมและสนับสนุนบุคคล ชุมชน สังคมให้เป็นต้นแบบของสังคมแห่งการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- จัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ของ สกศ.

พ.ศ. 2552

- ร่วมจัดการประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
- ร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ฝันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย”
- ร่วมกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยสนับสนุนและพัฒนาบุคคล สังคม ชุมชน โดยใช้โครงการสรรหาและยกย่องครูภูมิปัญญาไทย แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ และสังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ

พ.ศ. 2551

- ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ฝันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย”
- เลขาธิการสภาการศึกษาได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการ ลำดับที่ 27 ในจัดการประชุมและนิทรรศการ : “ทรัพยากรไทย : ฝันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย

พ.ศ. 2550

- เลขาธิการสภาการศึกษาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 27
- มีพระราชานุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

- ร่วมจัดนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 “ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน

พ.ศ. 2549

- สกศ. เข้าร่วมสนองพระราชดำริ กลุ่ม 2 กลุ่มสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

หมายเหตุ :

  • ในภาพรวม คณะกรรมการโครงการ อพ.สธ. มี 3 ชุด ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการ อพ.สธ. ซึ่งเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตามประกาศ อพ.สธ. ที่ 1/2565  (เลขาธิการสภาการศึกษา อยู่ลำดับที่ 39)
2. คณะกรรมการ อพ.สธ.- ศธ. ตามประกาศที่ อพ.สธ. ที่ 215/2565 รองเลขาธิการสภาการศึกษาเป็น รองประธานคณะกรรมการและผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการ อพ.สธ.–สกศ. ตามคำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ 124/2565 มีเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานดำเนินงาน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แต่งตั้งคณะทำงาน ๒ ชุด ประกอบด้วย
1. คณะทำงาน อพ.สธ.–สกศ. ตามคำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่ 278/2564  และคำสั่งแก้ไข    เพิ่มเติมที่ 62/2565 มีรองเลขาธิการสภาการศึกษา (ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้) เป็นประธานคณะทำงาน
 2. คณะทำงานฐานข้อมูล อพ.สธ.–สกศ. ตามคำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่  ...../.... มีนายวุฒิพงษ์ ชินศรี  เป็นประธานคณะทำงาน

  • การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-สกศ. แต่ละปี จะปฏิบัติ ดังนี้

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. ประจำปี
2. จัดประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. – สกศ. ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
3. เข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ในฐานะหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ 2 ปี/ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการย่อยที่ อพ.สธ. จัด ทุกปี (เลือกเข้าร่วมได้)
5. ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริตามแผนแม่บทของ สกศ.

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด