ข้อมูลการดำเนินงานร่วมสนองพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
สนองพระราชดำริโดย
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 

   ปี พ.ศ.                               กิจกรรม/การดำเนินงานสนองพระราชดำริ
พ.ศ. 2549
 • สกศ. เข้าร่วมสนองพระราชดำริ กลุ่ม 2 กลุ่มสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
พ.ศ. 2550
 • เลขาธิการสภาการศึกษาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 27
 • มีพระราชานุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • ร่วมจัดนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 “ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน
พ.ศ. 2551
 • ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ฝันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย”
 • เลขาธิการสภาการศึกษาได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการ ลำดับที่ 27 ในจัดการประชุมและนิทรรศการ : “ทรัพยากรไทย : ฝันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย
พ.ศ. 2552
 • ร่วมจัดการประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
 • ร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ฝันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย”
 • ร่วมกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยสนับสนุนและพัฒนาบุคคล สังคม ชุมชน โดยใช้โครงการสรรหาและยกย่องครูภูมิปัญญาไทย แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ และสังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ
พ.ศ. 2554
 • ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
 • ร่วมกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ส่งเสริมและสนับสนุนบุคคล ชุมชน สังคมให้เป็นต้นแบบของสังคมแห่งการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • จัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ของ สกศ.
พ.ศ. 2555
 • เตรียมแผนงานดำเนินการตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห้า
 • เลขาธิการสภาการศึกษาได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (ลำดับที่ 30)
 • มีพระราชานุญาต แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (อพ.สธ. – สกศ.)
 • ประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. – สกศ. ครั้งที่ 1/2555
 • ประสานความร่วมมือกับ อพ.สธ. เพื่อการจัดทำสื่อด้านสมุนไพรให้สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นตามแผนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
 • รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมเป็นรองประธานคณะกรรมการและผู้แทน สกศ.ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ กระทรวงศึกษาธิการ (อพ.สธ. – ศธ.)
 • ศึกษาดูงานสวนสมุนไพรในงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2556
 • รองเลขาธิการสภาการศึกษา มีบัญชาให้สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.-สกศ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.-ศธ.
 • เลขาธิการสภาการศึกษา มีบัญชาให้ชะลอการดำเนินงาน
พ.ศ. 2557
 • รองเลขาธิการสภาการศึกษา และผู้ประสานงาน สกศ.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท ฯ ระยะ 5 ปีที่หก
พ.ศ. 2558
 • เลขาธิการ ฯ (รศ.พินิติ รตะนานุกูล) มอบสำนักอำนวยการ ประชุมคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ. ครั้งที่ 1/2558
 • เลขาธิการ ฯ มอบงาน อพ.สธ. ให้ สมร.
พ.ศ. 2559
 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (อพ.สธ.-สกศ.) ประจำปีงบประมาณ 2559
พ.ศ. 2560
 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ฯ (อพ.สธ.-สกศ.) ประจำปีงบประมาณ 2560
 • เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี
 • ถอดบทเรียนศูนย์การเรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรภูมิปัญญาไทย
พ.ศ. 2561
 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ฯ (อพ.สธ.-สกศ.) ประจำปีงบประมาณ 2561
 • เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี
 • ถอดบทเรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และบริเวณใกล้เคียง และจัดทำรายงานถอดบทเรียนจัดพิมพ์สนองพระราชดำริ ฯ

หมายเหตุ :

 • ในภาพรวม คณะกรรมการโครงการ อพ.สธ. มี 3 ชุด ประกอบด้วย
 1. คณะกรรมการ อพ.สธ. ซึ่งเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตามประกาศ อพ.สธ. ที่ 1/2555 ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2554 – 31 กันยายน 2559
 2. คณะกรรมการ อพ.สธ.- ศธ. ตามประกาศที่ อพ.สธ. ที่ 123/2555 รองเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นรองประธานคณะกรรมการและผู้แทน สกศ. เป็นคณะกรรมการ ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2555 – 30 กันยายน 2559
 3. คณะกรรมการ อพ.สธ. – สกศ. ตามประกาศ อพ.สธ. ที่ 21/2555 มีเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2559
 • การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-สกศ. แต่ละปี จะปฏิบัติ ดังนี้
 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. ประจำปี
 2. จัดประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. – สกศ. ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 3. เข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ในฐานะหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ 2 ปี/ครั้ง
 4. เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการย่อยที่ อพ.สธ. จัด ทุกปี (เลือกเข้าร่วมได้)
 5. ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริตามแผนแม่บทของ สกศ.

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด