ยุทธศาสตร์ที่ ๑: จัดทำนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบมีส่วนร่วม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน
     ยุทธศาสตร์ที่ ๒: สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
     ยุทธศาสตร์ที่ ๓: พัฒนาระบบประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
     ยุทธศาสตร์ที่ ๔: สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
     ยุทธศาสตร์ที่ ๕: พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด