แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้เป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ...

บทเรียนจากเกาหลีกับบทบาทของสภาการศึกษา
บทเรียนจากเกาหลีกับบทบาทของสภาการศึกษา

การศึกษาที่มีคุณภาพเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคน สังคมและประเทศ การกำหนดนโยบายที่มีคุณภาพและการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีความสำคัญยิ่งในการทำให้ คนไทยได้รับโอกาสการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ...

แนวโน้มนโยบายด้านการศึกษาของโดนัลด์ ทรัมพ์
แนวโน้มนโยบายด้านการศึกษาของโดนัลด์ ทรัมพ์

จากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ผ่านมา โดนัลด์ ทรัมพ์ (Donald Trump) ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเพื่อเป็นประธานาธิบดีคนที่ ๔๕ ของสหรัฐอเมริกา และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของแรงกระเพื่อมของวิถีประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาอย่างรุนแรง หลายคนบอกว่า “นั่นคือเรื่องของสหรัฐอเมริกาแล้วเราจะสนใจทำไม” ...

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว ๑๕ ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ...

คณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมไทย-ฟินแลนด์ด้านการศึกษา
คณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมไทย-ฟินแลนด์ด้านการศึกษา

คณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมไทย-ฟินแลนด์ด้านการศึกษา และปรึกษาหารือเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและพัฒนาครู และสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ...

ICT กับการศึกษา: ประสบการณ์จากออสโล แนวโน้มของโลก และทิศทางการพัฒนาการศึกษาไทย
ICT กับการศึกษา: ประสบการณ์จากออสโล แนวโน้มของโลก และทิศทางการพัฒนาการศึกษาไทย

สิ่งที่น่าสนใจคือ การประเมินจะเป็นการประเมินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ไม่เฉพาะโครงการการศึกษาการรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลระหว่างประเทศ (International Computer and Information Literacy Study: ICILS) เท่านั้น ดังนั้น นอกจากนักเรียนผู้เข้าประเมินจะต้องมีทักษะความรู้ในรายวิชานั้นๆ เป็นอย่างดีแล้ว ยังต้องมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดีอีกด้วย ...

สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 12 เรื่อง บทบาทการศึกษากับการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 12 เรื่อง บทบาทการศึกษากับการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 12 เรื่อง บทบาทการศึกษากับการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...