style2
เปลี่ยนการแสดงผล

ประเด็นเด่น สกศ.

ประเด็นเด่น สกศ.

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

โครงการเจรจาความร่วมมือไทย – ออสเตรเลีย

แผ่นพับ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

โดรนกับการศึกษา

ฝันที่เป็นจริง: Making Dreams a Reality

สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum)

บทเรียนจากเกาหลีกับบทบาทของสภาการศึกษา

แนวโน้มนโยบายด้านการศึกษาของโดนัลด์ ทรัมพ์

ICT กับการศึกษา: ประสบการณ์จากออสโล แนวโน้มของโลก และทิศทางการพัฒนาการศึกษาไทย

ภารกิจ สกศ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์