ขอเชิญร่วมเเสดงความคิดเห็น (ร่าง)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

image

 

ขอเชิญร่วมเเสดงความคิดเห็นออนไลน์
(ร่าง)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...
ครั้งที่ 2 (
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ร่วมแสดงความเห็น ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...

ร่วมแสดงความเห็นออนไลน์

 

 


 

สาระสำคัญ (ร่าง)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...

ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...

สาระสำคัญ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...  

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด