รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเลขาธิการสภาการศึกษาเปิดตัวหนังสือ ‘๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี’ น้อมสำนึก ๗๐ปี พระอัจฉริยภาพในหลวง ร.๙

 
   

         วันนี้ (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล) พร้อมด้วยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) แถลงข่าวการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ “๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา” โดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงาน ๕ องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหาร และข้าราชการ สกศ. ตลอดจนผู้แทนเครือข่ายการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ อาทิ ศาตราจารย์กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตเลขาธิการสภาการศึกษา และสื่อมวลชน ร่วมงาน ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 
 
   

          หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี” ความสำคัญตอนหนึ่งว่า การจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้ โดยกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนส่งเสริมแนวทางการใช้จังหวัดผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) เป็นฐานขับเคลื่่อนพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ คานอำนาจกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ที่มีทั้งศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ซึ่งต่อไป ผวจ. ทั่วประเทศจะก้าวเข้ามามีบทบาทการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ลงลึกไปถึงสถานศึกษาทั่วประเทศ มุ่งเน้นแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่

 
   

          หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสอนประชาชนมาตลอดรัชสมัย ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ ไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นที่ซาบซึ้ง แต่ยังรวมถึงชาวต่างชาติ และต้องเตือนใจทุกคนในฐานะปวงชนชาวไทย มุ่งมั่น ขยันขันแข็ง ทำทุกอย่างเพื่อให้พระองค์ท่านทรงพระเกษมสำราญในสวรรคาลัย อย่างไรก็ดี การเกิดมาเป็นคนไทยไม่ใช่แค่มีเอกลักษณ์ของชนชาติไทยเท่านั้น แต่ทุกคนมีความจงรักภักดี และรักในหลวงมาตั้งแต่เกิด รักษาเอกลักษณ์คนไทย อ่อนน้อมถ่อมตน รักการไหว้ และขอให้ข้าราชการเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน เรียบร้อย สุภาพ รักษาระเบียบวินัย ขอให้ช่วยกันเสริมสร้างให้เกิดขึ้นจริงตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชดำริอยากให้คนไทยทุกคนเดินตามรอยพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชชนก ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะข้าราชการทำหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณที่ยึดถือประชาชนเป็นหัวใจของการทำงานรับใช้ประชาชน

 
   

          “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระบารมีปกเกล้าคุ้มครองพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ทรงเป็นแบบอย่างของความดีงาม และเป็นที่เคารพรักของชาวอาเซียนทั้งมวล เพราะล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างสง่างามตลอดพระชนม์ชีพ ดังนั้น ขอให้ข้าราชการทุกคนสำนึกในฐานะข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสนองงานรับใช้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรด้วยความจงรักภักดียิ่งต่อไป” หม่อมหลวง ปนัดดา กล่าว

 
   
 

          ภายหลังเสร็จสิ้นปาฐกถาพิเศษ หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า นับเป็นวาระอันทรงเกียรติ สกศ. สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยโดยเฉพาะด้านการศึกษาและเพื่อเป็นการสดุดีพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ “๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา” จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม เผยแพร่พระอัจฉริยภาพที่ทรงสั่งสมจากการศึกษา เรียนรู้ ผสมผสานกับประสบการณ์ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนในทุกภูมิภาค ก่อกำเนิดโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ เนื้อหาภายในเล่มได้รวบรวมพระบรมราโชวาทด้านการศึกษา ที่ทรงพระราชทานให้คณะครู ผู้บริหาร บัณฑิต นักเรียน นักศึกษา ในวโรกาสต่าง ๆ ซึ่งนับเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งแห่งศตวรรษนี้

 
   

          “พระบรมราโชวาทที่เชิญส่วนหนึ่งมาเผยแพร่ในหนังสือนี้ แสดงถึงอุดมการณ์ พระราชประสงค์ และผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาที่สร้างเสริมปัญญาและคุณประโยชน์แก่พสกนิกรทั้งปวง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่จักจารึกไว้ในความทรงจำของประชาราษฎร์ตราบนิรันดร์ โดย สกศ. จะได้เผยแพร่ไปยังคณะรัฐมนตรี กระทรวงต่าง ๆ หน่วยงาน ๕ องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานจัดการศึกษา ห้องสมุด สถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนหน่วยงานราชการต่าง ๆ และจะได้จัดทำเป็นแผ่นซีดีอีก ๑๐,๐๐๐ แผ่น พร้อมจัดพิมพ์หนังสือเพิ่มในลำดับถัดไป” หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล กล่าว

 
 
   

          ด้าน ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ภายหลัง สกศ. ทำหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ พระปฐมบรมราชโองการ พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหนังสือเล่มนี้ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้รับหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการตอบรับทราบในความจงรักภักดีของ สกศ. และเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ ยังความยินดีและความซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ชาว สกศ. และคณะผู้จัดทำหนังสือแห่งประวัติศาสตร์เล่มนี้

 
 
 
 
 
 
   

          สำหรับเนื้อหาหนังสือ “๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา” จัดพิมพ์ภาพ ๔ สี ด้วยระบบทันสมัย ความหนา ๑๘๘ หน้า หน้าปกงามล้ำค่าด้วยตัวอักษรปั๊มสีทอง “๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา” ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ซึ่งเป็นฉัตร ๙ ชั้น อันมีความหมายสูงล้ำคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพื้นปกสีน้ำเงินบ่งบอกถึงการเทิดทูนและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ของชาวไทยทุกคน เขียนคำนำโดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นผู้ประพันธ์บทอาเศียรวาท เนื้อหาหลักของพระบรมราโชวาท แบ่งออกเป็น ๗ ช่วงตลอดรัชสมัย จำนวน ๘๙ องค์ นับแต่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ตั้งแต่ปี ๒๔๘๙ จนถึงปี ๒๕๕๙ อันทรงคุณค่ายิ่งตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่ผ่านมา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ ทรงอุทิศกำลังพระวรกาย เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรความเจริญพัฒนาของประเทศ โดยมิได้คำนึงถึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมา

 
   

          ในวาระสำคัญยิ่งนี้ ระหว่างงานแถลงข่าวยังมีการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงทรีโอ บอสซาโนวา (Trio Bossanova) เพื่อรำลึกถึงองค์พระมหามหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดินผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์อันโด่งดัง เช่น สายลม ชะตาชีวิต แก้วขวัญใจ รวมถึง Still on My Mind

          สำหรับผู้สนใจหนังสือ “๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา” สามารถดาวน์โหลดไฟล์ฟรีทางเว็บไซต์ สกศ. www.onec.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐๒ - ๖๖๘ - ๗๑๒๓ ต่อ ๒๕๑๓ และ ๒๕๓๐ ตามวันและเวลาราชการ

 
 
 ดาวน์โหลด 7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา ได้ที่นี่

7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา