สกศ. ร่วมขับเคลื่อนปฏิรูประบบการเรียนรู้ในงาน STAR STEM พลเมืองดี วินัยเด่น ๒๕๖๒ : ดาวเดียวกันไปด้วยกัน

image

 

   วันนี้ (๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง) มอบหมายผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ (นางกมลทิพย์ เมฆพุก) และผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา (นางศิริพร ศริพันธุ์) เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมงาน "STAR STEM พลเมืองดี วินัยเด่น ๒๕๖๒ : ดาวเดียวกันไปด้วยกัน" โดย ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเช็นทารา แจ้งวัฒนะ 

  

 

 

     ทั้งนี้ สกศ. เป็นส่วนหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนปฏิรูประบบการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ วรรค ๔ ที่ระบุไว้ว่า “การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย รัก ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ”

 

 

     คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ (อนุ กกส.เฉพาะกิจ) ด้านการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ที่มี พลเอก พหล สง่าเนตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านส่งเสริมการป้องกันและการปราบปรามทุจริต ในคณะกรรมการสภาการศึกษา (กกส.) เป็นประธานอนุ ฯ ร่วมกับมูลนิธิอาชีวศาสตร์ไทย จัดงานดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนต่อยอดแนวทาง STAR STEMS เป็นกระบวนการคิดที่นำไปสู่การสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจไทย เพื่อสร้างชาติ มีการนำเสนอผลงานจากการขับเคลื่อนงาน STAR STEMS ในสถานศึกษานำร่อง ๓ ภูมิภาค จำนวน ๔ โรงเรียน ตลอดปี ๒๕๖๒ อาทิ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มีการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบ Situation Based Learning : SbL ที่พร้อมสอดแทรกเรื่องคุณธรรม ความเป็นไทยตลอดเวลา

 

 

 

 

ท่านสามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่นี้ 

image
image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด