ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ
(Talented Science, Sport, Music and Art Youth Camp)

             ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา และด้านดนตรีและศิลปะ (Talented Science, Sport, Music and Art Youth Camp) ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประกาศขยายเวลารับสมัครฯ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น
             บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา และด้านดนตรีและศิลปะ (Talented Science, Sport, Music and Art Youth Camp) ในระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน ถึง ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
             ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกกรอกแบบตอบรับการเข้าค่าย และส่งโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๐๔ ๒๕๒๘ หรือส่ง e-mail : moojoy_18@hotmail.com ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
        - ประกาศ รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (เพิ่มเติม)
        - ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ ๑ โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ
        - ประกาศ รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ ๑ โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ
        - ขยายเวลา รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา และด้านดนตรีและศิลปะ
        - โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ กีฬา ดนตรีและศิลปะ  (Talented Science, Sport,  Music, and Art Youth Camp)

Back Page