ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ ๑ โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ ๑ โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ
(Talented Science, Sport, Music and Art Youth Camp)


              ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา และด้านดนตรีและศิลปะ (Talented Science, Sport, Music and Art Youth Camp) และได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ ๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น

              บัดนี้ การคัดเลือกรอบที่ ๑ ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ ๑ โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา และด้านดนตรีและศิลปะ (Talented Science, Sport, Music and Art Youth Camp) เพื่อเข้ารับการคัดเลือก รอบที่ ๒ (การสัมภาษณ์และการแสดงความสามารถพิเศษในด้านที่สมัคร) ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ ๑ ศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
          - ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ ๑ โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ  (Talented Science, Sport, Music and Art Youth Camp)
          - รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ ๑

- ข่าวที่เกี่ยวข้อง
        - ประกาศ รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ ๑ โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ
        - ขยายเวลา รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา และด้านดนตรีและศิลปะ
        - โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ กีฬา ดนตรีและศิลปะ  (Talented Science, Sport,  Music, and Art Youth Camp)