ปี 2542

- เรื่องเสร็จที่ 203/2542 เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 (องค์การค้าของคุรุสภาเป็น “หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น” ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานขอรัฐ พ.ศ. 2502 หรือไม่)

- เรื่องเสร็จที่ 220/2542 เรื่อง การมอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนตามพระราชบัญญัติครูพุทธศักราช 2488