ปี2545

- เรื่องเสร็จที่  8/2545 เรื่อง การกำหนดปริญญาของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล

- เรื่องเสร็จที่ 149/2545 เรื่อง มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

- เรื่องเสร็จที่ 652/2545 เรื่อง อำนาจในการประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

- เรื่องเสร็จที่ 656/2545 เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งและการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของอธิการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์