คำแถลงนโยบาย

ของ

คณะรัฐมนตรี

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗