สถิติและข้อมูลการศึกษาของประเทศไทย

-> สถิติและข้อมูลการศึกษาของประเทศไทย
-> สถิติข้อมูลประชากร
-> สถิติและข้อมูลงบประมาณ
-> สถิติและข้อมูลการศึกษาเฉพาะทาง

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย

          - จำแนกตามกลุ่มอายุ และเขตที่อยู่อาศัย ปี 2550 - 2564
          - จำแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ปี 2550 - 2564
          - จำแนกตามกลุ่มอายุ และภูมิภาค ปี 2554 - 2564
          - จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2547 - 2560
          - จำแนกตามกลุ่มจังหวัด และเพศ ปี 2558 - 2560
          - จำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2558 - 2563
          - จำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2559 - 2564

          - จำแนกตามจังหวัด และระดับการศึกษา ปี 2564
          - จำแนกตามจังหวัด และระดับการศึกษา ปี 2563
          - จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2564
          - จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2563
          - จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2562
          - จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2561
          - จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2560
          - จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2559
          - จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2558
          - จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2555
          - จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2554
          - จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2553
          - จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2552
          - จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2551

          - จำแนกตาม สบย. และกลุ่มอายุ ปี 2551 - 2554
          - จำแนกตามภาค และเพศ ปี 2558 - 2560
 

แบบจัดเก็บข้อมูลการศึกษา

          - แบบจัดเก็บข้อมูลแบบ A การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
          - แบบจัดเก็บข้อมูลแบบ B การศึกษานอกระบบ ปีการศึกษา 2563
          - แบบจัดเก็บข้อมูลแบบ C การศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563
 

 

 

สถิติและข้อมูลการศึกษาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับนานาชาติ

โครงการ World Education Indicators (WEI)
          - โครงการ WEI
ฐานข้อมูลในคลังข้อมูล UNESCO/UIS DATA CENTRE

          - ข้อมูลด้านการศึกษา (Education)
          - ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
          - ข้อมูลด้านการสื่อสาร (Communication)
          - ข้อมูลด้านวัฒนธรรม (Culture)
          - ข้อมูลด้านการอ่านออกเขียนได้ และการได้รับการศึกษาของประชากร (Literacy and Educational Attainment)

รายชื่อผลผลิตโครงการ WEI
Global Education Digest 2012
Opportunities lost: the impact of grade repetition and early school leaving
Publication from UIS , Year: 2012
 
 
  Global Education Digest 2011
Focus on secondary education: the next great challenge
Publication from UIS , Year: 2011
 
  Global Education Digest 2010
Education and gender: between promise and progress
Publication from UIS , Year: 2010
 
 
  Global Education Digest 2009
Global trends in tertiary education
Publication from UIS , Year: 2009
 
 
แบบจัดเก็บข้อมูล WEI Data Collection

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด