สถิติและข้อมูลการศึกษาของประเทศไทย

-> สถิติและข้อมูลการศึกษาของประเทศไทย
-> สถิติข้อมูลประชากร
-> สถิติและข้อมูลงบประมาณ
-> สถิติและข้อมูลการศึกษาเฉพาะทาง

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย
          - จำแนกตามกลุ่มอายุ และเขตที่อยู่อาศัย ปี 2547 – 2555
          - จำแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ปี 2547 – 2555
          - จำแนกตามกลุ่มอายุ และภูมิภาค ปี 2551-2555
          - จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2551
          - จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2552
          - จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2553
          - จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2554
          - จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2555
          - จำแนกตาม สบย. และกลุ่มอายุ ปี 2551-2554
แบบจัดเก็บข้อมูลการศึกษา

          - แบบจัดเก็บข้อมูล การศึกษาเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2560 และ คำชี้แจง
          - แบบจัดเก็บข้อมูล การศึกษาของโรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2558
          - แบบจัดเก็บข้อมูล แบบ A การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
          - แบบจัดเก็บข้อมูล แบบ B การศึกษานอกระบบ ปีการศึกษา 2560
          - แบบจัดเก็บข้อมูล แบบ C การศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560
 

 

 

สถิติและข้อมูลการศึกษาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับนานาชาติ

โครงการ World Education Indicators (WEI)
          - โครงการ WEI
ฐานข้อมูลในคลังข้อมูล UNESCO/UIS DATA CENTRE

          - ข้อมูลด้านการศึกษา (Education)
          - ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
          - ข้อมูลด้านการสื่อสาร (Communication)
          - ข้อมูลด้านวัฒนธรรม (Culture)
          - ข้อมูลด้านการอ่านออกเขียนได้ และการได้รับการศึกษาของประชากร (Literacy and Educational Attainment)

รายชื่อผลผลิตโครงการ WEI
Global Education Digest 2012
Opportunities lost: the impact of grade repetition and early school leaving
Publication from UIS , Year: 2012
 
 
  Global Education Digest 2011
Focus on secondary education: the next great challenge
Publication from UIS , Year: 2011
 
  Global Education Digest 2010
Education and gender: between promise and progress
Publication from UIS , Year: 2010
 
 
  Global Education Digest 2009
Global trends in tertiary education
Publication from UIS , Year: 2009
 
 
แบบจัดเก็บข้อมูล WEI Data Collection