ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี 2553

- เรื่องเสร็จที่  58/2553 เรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- เรื่องเสร็จที่ 146/2553 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
- เรื่องเสร็จที่ 284/2553 เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษถ์
- เรื่องเสร็จที่ 285/2553 เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
- เรื่องเสร็จที่ 299/2553 เรื่อง โรงเรียนนานาชาติขอยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
- เรื่องเสร็จที่ 330/2553 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนอธิการบดีซึ่งดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9
- เรื่องเสร็จที่ 389/2553 เรื่อง หารือข้อกฎหมายตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
- เรื่องเสร็จที่ 446/2553 เรื่อง การดำเนินการทางวินัยและการแก้ไขคำสั่งลงโทษทางวินัย กรณีลูกจ้างประจำของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เรื่องเสร็จที่ 452/2553 เรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตและรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่องเสร็จที่ 492/2553 เรื่อง ขอทบทวนการวินิจฉัยและข้อหารือเพิ่มเติมประเด็นข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- เรื่องเสร็จที่ 548/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- เรื่องเสร็จที่ 550/2553 เรื่อง อำนาจของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนในการออกระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการขององค์การมหาชน
- เรื่องเสร็จที่ 555/2553 เรื่อง สิทธิในการได้รับเงินประจำตำแหน่งกรณีผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี 2552

- เรื่องเสร็จที่  81/2552 เรื่อง รายได้จากการจำหน่ายเศษวัสดุคงเหลือจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- เรื่องเสร็จที่ 121/2552 เรื่อง การถอดถอนตำแหน่งวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
- เรื่องเสร็จที่ 160/2552 เรื่อง อำนาจหน้าที่ของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- เรื่องเสร็จที่ 294/2552 เรื่อง การเรียกคืนค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
- เรื่องเสร็จที่ 445/2552 เรื่อง ปัญหาการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครู (กรณีนายเยื้อน ใยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้)
- เรื่องเสร็จที่ 453/2552 เรื่อง การได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
- เรื่องเสร็จที่ 511/2552 เรื่อง การตีความมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
- เรื่องเสร็จที่ 520/2552 เรื่อง ฐานะความเป็นข้าราชการบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของข้าราชการมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- เรื่องเสร็จที่ 730/2552 เรื่อง แนวทางการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล

ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี 2551

- เรื่องเสร็จที่ 426/2551 เรื่อง สภาทนายความมีสิทธิขอรับโอนโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือไม่
- เรื่องเสร็จที่ 463/2551 เรื่อง การเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรา 49 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- เรื่องเสร็จที่ 483/2551 เรื่อง การคัดค้านผู้ออกคำสั่งลงโทษทางวินัย
- เรื่องเสร็จที่ 497/2551 เรื่อง การออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้มีผลย้อนหลังก่อนวันใช้บังคับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550
- เรื่องเสร็จที่ 530/2551 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารส่วนงานหรือหน่วยงานในส่วนงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
- เรื่องเสร็จที่ 534/2551 เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่างหลังจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับ
- เรื่องเสร็จที่ 714/2551 เรื่อง สถานภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ
- เรื่องเสร็จที่ 720/2551 เรื่อง สิทธิการเลื่อนตำแหน่งย้อนหลังให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
- เรื่องเสร็จที่ 755/2551 เรื่อง การมอบอำนาจในการกำหนดงานบริหารอื่นของ ก.พ.อ. ให้แก่สภาสถาบันอุดมศึกษา
- เรื่องเสร็จที่ 874/2551 เรื่อง การชำระบัญชีวิทยาลัยสกลนคร
- เรื่องเสร็จที่ 878/2551 เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
- เรื่องเสร็จที่ 889/2551 เรื่อง รายได้จากการจำหน่ายต้นไม้ที่ได้รับมาจากที่ราชพัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- เรื่องเสร็จที่ 890/2551 เรื่อง การดำรงตำแหน่งกรรมการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของศาสตราภิชาน
- เรื่องเสร็จที่ 910/2551 เรื่อง สิทธิในการได้รับบำนาญและสวัสดิการจากราชการของข้าราชการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- เรื่องเสร็จที่ 912/2551 เรื่อง สิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของหัวหน้าภาควิชาที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี 2550

- เรื่องเสร็จที่  13/2550 เรื่อง การจัดการศึกษาของ University of South Australia ในประเทศไทย
- เรื่องเสร็จที่  30/2550 เรื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษียณอายุราชการ
- เรื่องเสร็จที่  33/2550 เรื่อง การดำรงตำแหน่งของข้าราชกรพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ
- เรื่องเสร็จที่  87/2550 เรื่อง การถอนฟ้องคดีที่มีการออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว
- เรื่องเสร็จที่  89/2550 เรื่อง การรับเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนครพนม
- เรื่องเสร็จที่ 111/2550 เรื่อง การดำรงตำแหน่งกรรมการของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสภาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
- เรื่องเสร็จที่ 112/2550 เรื่อง การดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- เรื่องเสร็จที่ 137/2550 เรื่อง องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัยนครพนมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนคพนม พ.ศ. 2548
- เรื่องเสร็จที่ 181/2550 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งบริหาร
- เรื่องเสร็จที่ 182/2550 เรื่อง การดำรงตำแหน่งทางวิชาการและระยะเวลาในการต่อเวลาราชการ
- เรื่องเสร็จที่ 188/2550 เรื่อง การดำรงตำแหน่งรองคณบดี
- เรื่องเสร็จที่ 287/2550 เรื่อง สถานภาพการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- เรื่องเสร็จที่ 296/2550 เรื่อง การโอนวิทยาเขตนครพนมมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มหาวิทยาลัยนครพนมตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548
- เรื่องเสร็จที่ 322/2550 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548
- เรื่องเสร็จที่ 398/2550 เรื่อง การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
- เรื่องเสร็จที่ 483/2550 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประชุม (กรณีคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
- เรื่องเสร็จที่ 653/2550 เรื่อง แนวทางการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
- เรื่องเสร็จที่ 737/2550 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย
- เรื่องเสร็จที่ 741-742/2550 เรื่อง ฐานะของมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี 2549

- เรื่องเสร็จที่ 151/2549 เรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพาขอหารือกรณีคุณสมบัติหัวหน้าภาควิชา
- เรื่องเสร็จที่ 190/2549 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของสภาสถาบันการพลศึกษาตามมาตรา 16 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548
- เรื่องเสร็จที่ 209/2549 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้รับการต่อเวลาราชการให้ทำหน้าที่กรรมการประจำสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- เรื่องเสร็จที่ 240/2549 เรื่อง การดำเนินการตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
- เรื่องเสร็จที่ 244/2549 เรื่อง การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- เรื่องเสร็จที่ 304/2549 เรื่อง เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- เรื่องเสร็จที่ 315/2549 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติทุนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- เรื่องเสร็จที่ 359/2549 เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (กรณีการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม)
- เรื่องเสร็จที่ 377/2549 เรื่อง การดำเนินการของบริษัท Resource Development International (Thailand) เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
- เรื่องเสร็จที่ 387/2549 เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- เรื่องเสร็จที่ 429/2549 เรื่อง คุณสมบัติของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
- เรื่องเสร็จที่ 446/2549 เรื่อง การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- เรื่องเสร็จที่ 533/2549 เรื่อง การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูผู้บริหารไม่สังกัดสถานศึกษาให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
- เรื่องเสร็จที่ 542/2549 เรื่อง คุณสมบัติของคณบดีและหัวหน้าภาควิชา
- เรื่องเสร็จที่ 543/2549 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
- เรื่องเสร็จที่ 621/2549 เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
- เรื่องเสร็จที่ 657/2549 เรื่อง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี 2548

- เรื่องเสร็จที่ 157/2548 เรื่อง สถานภาพของบริษัทตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่จัดการศึกษาทางไกลตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
- เรื่องเสร็จที่ 261/2548 เรื่อง การสรรหาอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- เรื่องเสร็จที่ 326/2548 เรื่อง การมอบอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เรื่องเสร็จที่ 473/25485 เรื่อง ผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
- เรื่องเสร็จที่ 493/2548 เรื่อง การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนให้แก่ผู้บริจาค
- เรื่องเสร็จที่ 522/2548 เรื่อง การดำรงตำแหน่งทางบริหารของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ
- เรื่องเสร็จที่ 607/2548 เรื่อง อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการออกระเบียบเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
- เรื่องเสร็จที่ 632/2548 เรื่อง การวางแบบกฎหมาย (การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับโดยร่างพระราชบัญญัติฉบับเดียว)
- เรื่องเสร็จที่ 736/2548 เรื่อง การเพิกถอนประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
- เรื่องเสร็จที่ 753/2548 เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (กรณีการดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม)
- เรื่องเสร็จที่ 762/2548 เรื่อง การจ่ายเงินเดือนและเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
- เรื่องเสร็จที่ 790/2548 เรื่อง รายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตามกฎมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี 2547

- เรื่องเสร็จที่ 118/2547 เรื่อง การตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
- เรื่องเสร็จที่ 165/2547 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอหารือเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง
- เรื่องเสร็จที่ 330/2547 เรื่อง วาระการดำรงตำแหน่งและการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
- เรื่องเสร็จที่ 547/2547 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูในคณะกรรมการข้าราชการครู
- เรื่องเสร็จที่ 775/2547 เรื่อง อำนาจของประธานกรรมการประจำสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
- เรื่องเสร็จที่ 831/2547 เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเลือกตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
- เรื่องเสร็จที่ 893/2547 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3
- เรื่องเสร็จที่ 1042/2547 เรื่อง สถานภาพของคุรุสภา (สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- เรื่องเสร็จที่ 1065/2547 เรื่อง สิทธิในการนำทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในการสอบสวนเพื่อถอดถอนคณาจารย์ตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2546

ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี 2546

- เรื่องเสร็จที่ 1/2546 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- เรื่องเสร็จที่  19/2546 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เรื่องเสร็จที่  91/2546 เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- เรื่องเสร็จที่ 123/2546 เรื่อง อำนาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพลศึกษาและโรงเรียนกีฬาในสังกัด
- เรื่องเสร็จที่ 225/2546 เรื่อง สถานะของคุรุสภาและองค์การค้าของคุรุสภาตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- เรื่องเสร็จที่ 292/2546 เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 กรณีการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุที่เป็นที่ตั้งของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- เรื่องเสร็จที่ 295/2546 เรื่อง ทบทวนข้อหารือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน สำหรับอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติวิชาท่องเที่ยวและสนามกอล์ฟของสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี
- เรื่องเสร็จที่ 556/2546 เรื่อง สถานภาพของคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
- เรื่องเสร็จที่ 662/2546 เรื่อง ข้อหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- เรื่องเสร็จที่ 738/2546 เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
- เรื่องเสร็จที่ 780-781/2546 เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี 2544

- เรื่องเสร็จที่ 152/2544 เรื่อง หารือแนวปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ
- เรื่องเสร็จที่ 169/2544 เรื่อง การดำเนินการในกรณีที่มีการกระทำละเมิดต่อมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล
- เรื่องเสร็จที่ 244/2544 เรื่อง หารือปัญหาในการตีความบทบัญญัติในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
- เรื่องเสร็จที่ 276/2544 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการดำเนินคดีแพ่งในขณะที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
- เรื่องเสร็จที่ 333/2544 เรื่อง การกระทำละเมิดต่อเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- เรื่องเสร็จที่ 404/2544 เรื่อง การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
- เรื่องเสร็จที่ 406/2544 เรื่อง มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอหารือเกี่ยวกับการใช้สีประจำสาขาวิชา
- เรื่องเสร็จที่ 511/2544 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค. จังหวัด

ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี 2543

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด