- พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565
- พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561
- พระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
- พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553
- พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
- พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
- พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553
- พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
- พระราชบัญญัติ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548
- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548
- พระราชบัญญัติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548
- พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด