ชุดความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำมาตรฐานการศึกษา DOE Thailand

image

สื่อรูปแบบวีดิทัศน์

โรงเรียนต้นแบบ สู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 EP. 1

โรงเรียนต้นแบบ สู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 EP. 2

โรงเรียนต้นแบบ สู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 EP. 3

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

โรงเรียนสุจิปุลิ

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

โรงเรียนบ้านสมานมิตร

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา

โรงเรียนไพรบึงวิทยา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

โรงเรียนสมคิดวิทยา

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ

โรงเรียนระยองปัญญานุกูล


Infographics

ชุดความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา DOE Thailand


รายงานการวิจัย

แนวทางการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา ในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดระยอง

การวิจัยแบบมีส่วนร่วมพัฒนาแนวทางการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดนครศรีธรรมราช

การวิจัยแบบมีส่วนร่วมพัฒนาแนวทางการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด