สื่อประชาสัมพันธ์ เครดิตแบงก์

image

Video

ธนาคารหน่วยกิต ตอนที่ 1 ธนาคารหน่วยกิต เรียนรู้ได้ทุกช่วงวัย

ธนาคารหน่วยกิต ตอนที่ 2 Upskill & Reskill ทางรอดอนาคต

ธนาคารหน่วยกิต Credit Bank System

 

Infographics 

งานนำเสนอในการประชุมระดมความคิดเห็น


“โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการเทียบโอนระหว่างระบบและประเภทการศึกษา และกลไกการขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิต” เป็นโครงการของ สกศ. ที่ดาเนินการในปีงบประมาณ 2563
       โดย ดร.รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 


ระบบธนาคารหน่วยกิตกับการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ บูรณาการศาสตร์ธนาคารหน่วยกิต ไมโครครีเดนเชียล
       โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 


โครงการการศึกษาระบบเทียบโอนและระบบธนาคารหน่วยกิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
       เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

 


การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระบบธนาคารหน่วยกิตและกลไกขับเคลื่อน: ความเชื่อมโยงระหว่างภาคอุดมศึกษากับภาคแรงงาน/ภาคประกอบการ

 


การพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มีสุข
       เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

 


ภาพระบบความเชื่อมโยงของธนาคารหน่วยกิตและสถานศึกษา/สถาน


image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด