นิติฟอร์มทีมเครือข่ายขยายผลหลักสูตรธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ

image

วันนี้ 24 พฤษภาคม 2567 ดร.นิติ นาชิต รองเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานการประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักสูตรธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติและแนวทางการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ โดยมีดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์และ ดร. พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมออนไลน์ นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้อำนวยการกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาเฉพาะด้าน สกศ. และเจ้าหน้าที่สำนักกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

ดร.นิติ กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเร่งดำเนินการตามนโยบายการศึกษาของพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในประเด็นลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ที่ว่า เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา Anywhere Anytime พัฒนาการศึกษาผ่านระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ หรือเครดิตแบงค์ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและประชาชนได้เรียนและทำงานไปในเวลาเดียวกัน และขับเคลื่อนนโยบายการจัดทำระบบวัดผล เทียบระดับการศึกษา ประเมินผลการศึกษา และธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาการสะสมหน่วยการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีความเชื่อมโยงทั้ง 3 ระบบการศึกษากับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

สกศ. จึงจัดทำบทเรียนออนไลน์เรื่อง หลักสูตรธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติและแนวทางการดำเนินงานสู่การปฏิบัติขึ้น ระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2567 หลักสูตรเนื้อหาที่สำคัญวันแรก ได้แก่ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรม และการขอรับการรับรองและขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ วันที่สอง ได้แก่ แนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา แพลตฟอร์มธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ การเทียบความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หลักสูตรรายวิชาในระดับมัธยมศึกษา การอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งนี้จะมีการวัดผลหลังเรียนผ่าน google form โดยมีกลุ่มเป้าหมายนำร่อง 4 จังหวัด จาก 4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี เชียงใหม่ อุดรธานี และนครศรีธรรมราช

“สกศ.มุ่งมั่นคนไทย 2025 เรียนที่ชอบ ทำงานที่ใช่ ใช้ชีวิตให้มีความสุข”

 

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1Y5JWjIlaTK342EC0mAjuUWEE5yQhXDZ5?usp=drive_link

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด