สกศ. หารือสถานทูตจีนศึกษาแนวทางเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิไทย - จีน

image

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ดร. นิติ นาชิต รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมประชุมหารือเรื่องแนวทางการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทยและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนกับระบบคุณวุฒิของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา Ms. XU Lan ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมหารือ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย 

ดร. นิติ กล่าวว่า การที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เข้าร่วมหารือกับที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในวันนี้เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงการศึกษาหลักสูตรไทย – จีน ซึ่งเป็นประเด็นร้องขอจากอาเซียนที่มอบหมายให้ทางสภาการศึกษาเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย (National Qualifications Framework: NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASEAN Qualifications Reference Framework: AQRF) กับระบบคุณวุฒิของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิในครั้งนี้คือสามารถถ่ายโอนรายวิชาระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนได้ นำไปสู่ระบบการศึกษาในอนาคตที่อาจเกิดการแลกเปลี่ยนคนไทยไปเรียนที่ประเทศจีน และคนจีนมาเรียนที่ประเทศไทย โดยใช้หลักสูตรการเรียนแบบเดียวกัน เนื้อหาเดียวกัน เมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาของทั้งสองประเทศ 

นอกจากนั้นในที่ประชุมยังได้มีการปรึกษาและเตรียมความพร้อมเรื่องโครงการประชุมและหารือความร่วมมือเพื่อเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิการศึกษาในแต่ละระดับของประเทศจีนและประเทศไทย ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ทั้งนี้ Ms. XU Lan ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมข้อมูลเพื่อเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิไทย – จีนในทุกระดับการศึกษา และช่วยในการประสานงานกับหน่วยงานการศึกษาของประเทศจีนให้ในเบื้องต้น โดยทาง สกศ. มีกำหนดการเดินทางไปประชุมและหารือความร่วมมือเพื่อเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2567 ณ กรุงปักกิ่ง และนครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด